ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများ

အခန်း (၁)

အသင်းသားနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပြဌာန်းချက်များ

အောက်ဖော်ပြပါ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလတစ်ဦးချင်းတို့သည် ဤအသင်းတွင် အသင်းသားအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
(က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့် လုပ်ငန်း တစ်ခုခုတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ တစ်ဦးတည်းပိုင် လုပ်ငန်းများ၊ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းများ စသည်တို့မှ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်စေ၊ အစုဝင်ဖြစ်စေ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်သူ ဖြစ်ရမည်။
(ခ) လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသား (Executive Member) အဖြစ် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက ကိုယ်စားပြု လျှောက်ထားသူသည် လျှောက်ထားချိန်တွင် အသက် (၁၈) နှစ် ပြည့်ပြီး အသက် (၄၅) နှစ်အောက်ဖြစ်သူ ဖြစ်ရမည်။
(ဂ) လုပ်ငန်းတစ်ခုအား စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ကိုင်လိုသော စိတ်ဆန္ဒရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အတွင်း ရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများနှင့် ကုမ္ပဏီရုံးခွဲများ ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(င) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအသင်းသား (Corporate Member) အဖြစ် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက ကိုယ်စားပြု လျှောက်ထားသူသည် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွင် အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်အထက် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်ပြီး အသက် (၄၅) နှစ်အောက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
(စ) အသက် (၄၅) နှစ် ကျော်လွန်ပြီးသော အသင်းသားများကို ဤအသင်း၏ အသင်းသားဟောင်း (Gold Member) အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(ဆ) လူငယ်အသင်းသား (Youth Member) အဖြစ် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက ကိုယ်စားပြု လျှောက်ထားသူသည် လျှောက်ထားချိန်တွင် အသက် (၁၆) နှစ်ပြည့်ပြီး အသက်(၁၈) နှစ်အောက်ဖြစ်သူ ဖြစ်ရမည်။ မိဘ (သို့မဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူ၏ ထောက်ခံချက် နှင့်ကျောင်းသားကဒ် တို့ဖြင့် ဤအသင်း၏ လူငယ်အသင်းသား (Youth Member) အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ဇ) အသင်းအတွက် အကျိုးပြုနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီမှ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂုဏ်ထူးဆောင် အသင်းသားအဖြစ် ဝင်ရောက်ရန် လက်ခံထားသောပုဂ္ဂိုလ်၊ အသင်းကြီးပွား တိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီမှ ထင်မြင်ယူဆထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဂုဏ်ထူးဆောင် အသင်းသား (Honorary Member) အဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်သည်။
(ဈ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ၊ အသိပညာရှင် ၊ အတတ်ပညာရှင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ သည် ဂုဏ်ထူးဆောင် အသင်းသားအဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(ည) အသင်းသားအဖြစ်လျှောက်ထားသူသည် ဥပဒေအရ လူမွဲအဖြစ်လည်းကောင်း ၊ အမည်ပျက်စာရင်းဝင် (Black List) အဖြစ်လည်းကောင်း ကြေညာခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေရ ၊
(ဋ) အထက်ပါ အချက်များအပြင် အသင်းသားအဖြစ် လျှောက်ထားသူသည် –
(၁) စိတ်ပေါ့သွပ် ရူးနှမ်းသူမဖြစ်စေရ။
(၂) သာသနာ့ဘောင်သို့အပြီးဝင်ရောက်ထားသူမဖြစ်စေရ
(၃) အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားခြင်း (Moral Turpitude) အကျုံးဝင်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်၍ ရုံးတော်ကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူ မဖြစ်စေရ။

(က) လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသား (Executive Member)
(ခ) နိုင်ငံခြားသားအသင်းသား (Foreign Member)
(ဂ) ပုံမှန်အသင်းသား (Associate Member)
(ဃ) လူငယ်အသင်းသား (Youth Member)
(င) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအသင်းသား (Corporate Member)
(စ) အသင်းသားဟောင်း (Gold Member)
(ဆ) ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသား (Honorary Member)

(က) လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသား (Executive Member) လျှောက်ထားခြင်း

(၁) လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသား(Executive Member) အဖြစ် ဆန္ဒရှိသူအနေဖြင့် အသင်း၏ သက်မှတ်ပုံစံများနှင့် အထောက်အထားများအား ပူးတွဲဖြည့်သွင်းပြီး လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသား (၂)ဦး၏ ထောက်ခံချက်များ ပူးတွဲ၍ အသင်းသို့ သတ်မှတ်နည်းစနစ်များနှင့်အညီ Management Committee ထံသို့ လိပ်မူ၍လျှောက်ထားရမည်။
(၂) မိမိလုပ်ငန်းတည်ရှိသည့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၏ အလုပ်အမှုဆောင်နှစ်ဦးမှ ထောက်ခံပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွင် သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံများ ၊ အသင်းဝင်ကြေးများ ပေးသွင်းပြီး ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
(၃) တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အသင်းဝင်များအားလုံးသည် အသင်းချုပ်၏ အသင်းဝင်များဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(၄) အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးတို့အား အသင်းမှသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပေးသွင်းရမည်။
(၅) အသင်းသားလျှောက်ထားချက်အား စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီမှ အတည်ပြုထားသော ကော်မတီဝင် (၂)ဦး၏ အတည်ပြုချက်အရ အသင်းသားစိစစ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် အနီးဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ် အစည်းအဝေးသို့တင်ပြ၍ အသင်းသားအဖြစ် တရားဝင်လက်ခံအတည်ပြုပြီး သတ်မှတ် အသင်းဝင်ကြေး ပေးသွင်းပြီးပါက အသင်းသားလက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(ခ) နိုင်ငံခြားသားအသင်းသား (Foreign Member) လျှောက်ထားခြင်း

(၁) နိုင်ငံခြားသားအသင်းသား(Foreign Member) အဖြစ် ဆန္ဒရှိသူအနေဖြင့် အသင်း၏ သက်မှတ်ပုံစံများနှင့် အထောက်အထားများအား ပူးတွဲဖြည့်သွင်းပြီး လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသား (၂)ဦး၏ ထောက်ခံချက်များ ပူးတွဲ၍ အသင်းသို့ သတ်မှတ်နည်းစနစ်များနှင့်အညီ Management Committee ထံသို့ လိပ်မူ၍လျှောက်ထားရမည်။
(၂) မိမိလုပ်ငန်းတည်ရှိသည့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၏ အလုပ်အမှုဆောင်နှစ်ဦးမှ ထောက်ခံပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွင် သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံများ ၊ အသင်းဝင်ကြေးများ ပေးသွင်းပြီး ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
(၃) တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အသင်းဝင်များအားလုံးသည် အသင်းချုပ်၏ အသင်းဝင်များဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(၄) အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးတို့အား အသင်းမှသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပေးသွင်းရမည်။
(၅) အသင်းသားလျှောက်ထားချက်အား စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီမှ အတည်ပြုထားသော ကော်မတီဝင် (၂)ဦး၏ အတည်ပြုချက်အရ အသင်းသားစိစစ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် အနီးဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ် အစည်းအဝေးသို့တင်ပြ၍ အသင်းသားအဖြစ် တရားဝင်လက်ခံအတည်ပြုပြီး သတ်မှတ် အသင်းဝင်ကြေး ပေးသွင်းပြီးပါက အသင်းသားလက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(၆) အသင်းကဖိတ်ကြားသော အစည်းအဝေးများ ၊ အခမ်းအနားများတွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေး အကြံပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်မရှိစေရ။

(ဂ) ပုံမှန်အသင်းသား (Associate Member) လျှောက်ထားခြင်း

(၁) ပုံမှန်အသင်းသား (Associate Member) အဖြစ် ဝင်ရောက်ရန် အသင်း၏ သက်မှတ်ပုံစံများအား ဖြည့်သွင်းပြီး အသင်းသို့ သတ်မှတ်နည်းစနစ်များနှင့်အညီ Management Committee ထံသို့လိပ်မူ၍လျှောက်ထားရမည်။
(၂) အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးတို့အား အသင်းမှသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပေးသွင်းရမည်။
(၃) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအနေဖြင့် အနီးဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ၍ အသင်းသားအဖြစ် ဆုံးဖြတ်လက်ခံ တရားဝင်အတည်ပြုပြီးနောက် သတ်မှတ်အသင်းဝင်ကြေး ပေးသွင်းပြီးပါက အသင်းသားလက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်။

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအသင်းဝင် (Corporate Member)
(၁) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအသင်းဝင် (Corporate Member) အဖြစ် ဝင်ရောက်ရန် အသင်း၏ သတ်မှတ်ပုံစံများအား ဖြည့်သွင်းပြီး သတ်မှတ်နည်းစနစ်များနှင့်အညီ ဥက္ကဌထံသို့ လိပ်မူ၍ လျှောက်ထားရမည်။
(၂) အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးတို့အား အသင်းမှသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပေးသွင်းရမည်။
(၃) အသင်းသား စိစစ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် အနီးဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ၍ အသင်းသားအဖြစ် ဆုံးဖြတ်လက်ခံ တရားဝင်အတည်ပြုပြီးနောက် သတ်မှတ်အသင်းဝင် ကြေး ပေးသွင်းပြီးပါက အသင်းဝင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်။
(၄) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအသင်းဝင် (Corporate Member) အသင်းသားလျှောက်ထားသူသည် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အနည်းဆုံး အထွေထွေမန်နေဂျာ (သို့မဟုတ်) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်ရမည်။
(င) လူငယ်အသင်းသား (့Youth Member) လျှောက်ထားခြင်း

(၁) အသက် (၁၆) နှစ်ပြည့်ပြီး၊ (၁၈) နှစ်အထိ လူငယ်များသည် မိဘ (သို့မဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူ၏ ထောက်ခံချက် နှင့်ကျောင်းသားကဒ် တို့ဖြင့် ဤအသင်း၏ လူငယ်အသင်းသား (Youth Member) အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(၂) လူငယ်သင်းသား (Youth Member) အဖြစ် ဝင်ရောက်ရန် အသင်း၏ သတ်မှတ်ပုံစံများအား ဖြည့်သွင်းပြီး အသင်းသို့ သတ်မှတ်နည်းစနစ်များနှင့်အညီ Management Committee ထံသို့လိပ်မူ၍လျှောက်ထားရမည်။
(၃) အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးတို့အား အသင်းမှသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပေးသွင်းရမည်။
(၄) လူငယ်အသင်းသား (Youth Member) များသည် အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးပါက ပုံမှန်အသင်းသား (Associate Member) အဖြစ် ဝင်ရောက်ရန် အသင်း၏ သတ်မှတ်ပုံစံများအား ဖြည့်သွင်းပြီး သတ်မှတ်နည်းစနစ်များနှင့်အညီ Management Committee ထံသို့ လိပ်မူ၍ လျှောက်ထားရမည်။
(၅) အသင်းကဖိတ်ကြားသော အစည်းအဝေးများ ၊ အခမ်းအနားများတွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေး အကြံပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်မရှိစေရ။
(စ) အသင်းသားဟောင်း (Gold Member)
(၁) အသက် (၄၅) နှစ်အထက်ရှိပြီး အသင်းသားအဖြစ်မှ အနားယူသွားပြီး Gold Member အဖြစ်လျှောက်ထားသည့် အသင်းသားများအား အသင်းသားဟောင်း (Gold Member) အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
(၂) အသင်းသားဟောင်း (Gold Member) များသည် သတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်းရမည်။
(၃) အသင်းကဖိတ်ကြားသော အစည်းအဝေးများ ၊ အခမ်းအနားများတွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေး အကြံပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်မရှိစေရ။


(ဆ) ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသား (Honorary Member)
(၁) စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ အသိပညာရှင်များ ၊ အတတ်ပညာရှင်များ ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာပညာရှင်များ၊ အသင်း၏ လုပ်ငန်းများကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်မြင်ကြီးပွားစေရန် အထောက်အကူပြုနိုင် သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်ဟောင်းများကို အသင်း၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသားအဖြစ် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့က ရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(၂) ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသားသည် အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်ရန် မလိုပါ။
(၃) ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသားသည် အသင်းကဖိတ်ကြားသော အစည်းအဝေးများ ၊ အခမ်းအနား များတွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေး အကြံပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်မရှိစေရ။

(က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သော မူဝါဒ ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို တိကျစွာလိုက်နာရန်၊
(ခ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ သင်းလုံးကျွတ်ညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာရန်၊
(ဂ) အသင်း၏ အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရေးကို ရှေးရှု၍ အသင်းကိုအစဉ်သဖြင့် အထောက်အကူပြုရန်၊
(ဃ) အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သောကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍အသင်းသားများ အချင်းအချင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူညီဆောင်ရွက်ရန်၊
(င) အသင်းသားများအတွင်း ညီညွတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်၊အုပ်စုဖွဲ့ခြင်း ၊သင်းကွဲဂိုဏ်းကွဲထူထောင်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်၊
(စ) အသင်းသားများက မိမိအမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ရုံးလိပ်စာ၊ ဖော်ပြချက် စသည်တို့ကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးထံပေးပို့ရန်နှင့် အဆိုပါအကြောင်းအရာတစ်ခုခု အပြောင်းအလဲ ရှိပါက (၇)ရက်အတွင်း အသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးထံသို့ သတင်းပေးပို့ရန်၊
(ဆ) အသင်း၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရေးကို အစဉ်သဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဇ) အသင်းသားများသည် အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးများကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မပျက်မကွက် ပေးသွင်းရန်၊
(ဈ) နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို လိုက်နာပြီး အသင်းမှ အခါအားလျော်စွာ ချမှတ်သည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကိုလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။
(ည) နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးများ၊ အထူးအထွေထွေအစည်းအဝေးများနှင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ များသို့ အထူးအလေးထား၍ မပျက်မကွက်တက်ရောက်ရန်၊
(ဋ) အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းပြီးသည့် မည်သည့်အသင်းသားမဆို အသင်းကဦးဆောင်ကျင်းပ သည့် လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်အားလုံးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဌ) အသင်း၏ အသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေး၊ အလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီ အစည်းအဝေးများ နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် များနှင့် နိုင်ငံတော်နှင့် အသင်းက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သောအမိန့် ၊ ညွှန်ကြားချက် စသည်များ ကိုလိုက်နာရန်၊
(ဍ) အသင်းကပေးအပ်သော တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်ရန်၊

(က) အသင်း၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ အသင်းသားများ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိသည်။
(ခ) အသင်း၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် စွန့်ဦးတီထွင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အုပ်ချုပ်စီမံမှုနည်းပညာများ၊ ခေတ်မီ နည်းပညာများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာများရယူပိုင်ခွင့်ရရှိသည်။
(ဂ) စွန့်ဦးတီထွင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော နည်းပညာအတွေ့အကြုံများ၊ သတင်းအချက်အလက်များ အချင်းချင်း နှီးနှောဖလှယ်ရယူခွင့် ရရှိသည်။
(ဃ) သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခွင့်၊ အဆိုပြုချက်များကို တင်သွင်းခွင့် ရရှိသည်။
(င) အသင်းမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများ ၊ အခမ်းအနားများ ၊ သင်တန်းများ အပါအဝင် လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်အားလုံးတွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
(စ) အသင်းမှ ရွေးချယ်စေလွှတ်သည့် ပြည်ပဆွေးနွေးပွဲများ ၊ အစည်းအဝေးများ ၊ သင်တန်းများ ၊ ပြပွဲများ တွင် တက်ရောက်လိုက်ပါခွင့်ရရှိသည်။
(ဆ) အသင်းဝင်များ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို တရားဝင်ဖော်ပြထားသော နေရာများမှကြည့်ရှု့ပြီး အသင်းဝင်အချင်းချင်း လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယ်၍ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
(ဇ) အသင်းဝင်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အသင်းမှဖြန့်ဝေသော သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်သည်။
(ဈ) လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသား (Executive Member) ၊ နိုင်ငံခြားသားအသင်းသား (Foreign Member)တို့သည် အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းပြီး သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးများတွင် ထောက်ခံခွင့်နှင့် ကန့်ကွက်ခွင့်ရရှိသည်။
(ည) လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသား (Executive Member) များသည် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ် နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် ရွေးချယ်ခံယူခွင့် ၊ လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေး ပိုင်ခွင့် ရရှိသည်။
(ဋ) နိုင်ငံခြားသားအသင်းသား၊ ပုံမှန်အသင်းသား ၊ လူငယ်အသင်းသား၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအသင်းသား ၊ အသင်းသားဟောင်းနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသားများသည် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးများတွင် တက်ရောက်ခွင့်နှင့် ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဆန္ဒမဲပေး ပိုင်ခွင့်မရှိစေရ၊ အသင်းသားဟောင်းနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသားများသည် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်နှင့် ဆွေးနွေးပိုင် ခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။

(က) အသင်းဝင်ရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီမှ သတ်မှတ်သည့် အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးကို တစ်ပါတည်းပေးဆောင်ရမည်။ အကယ်၍ အသင်းသားအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း မခံရသော် ၎င်းငွေကို ပြန်ပေးရမည်။ အသင်းသား၏ နှစ်စဉ်ကြေးမှာ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့ မှ မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့အထိ တစ်နှစ်အတွက် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ထားသော နှစ်စဉ်ကြေးဖြစ်၍ ကြိုတင် ပေးသွင်းရမည်။
(ခ) အသင်း၏ နှစ်စဉ်ကြေးနှင့် အသင်းဝင်ကြေးကိုအခါအားလျော်စွာ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီမှ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်လိုမှုကို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် ရယူပြီး လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ် မတိုင်မီ (၃)လကြိုတင်၍ အသင်းသားအားလုံးထံသို့ အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်သည်။
(ဂ) အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ က အသင်းသားပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်၊မွေးသက္ကရာဇ် ၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ၊ ပညာအရည်အချင်း ၊ ကျွမ်းကျင်သည့်ဘာသာစကား ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်း၊ အတွေ့အကြုံ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် နှင့် အသင်းသားအဖြစ် လက်ခံသော ရက်စွဲတို့ကို အသင်းရုံးတွင် မှတ်ပုံတင် စာရင်းပြုစုထားရမည်။
(ဃ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း မှ သတ်မှတ်ထားသော အသင်းဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးများကို နှစ်စဉ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း သို့ အသင်းမှတဆင့် ပေးသွင်းရမည်။
(င) အသင်း၏အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးကိုလည်းကောင်း ၊ ပေးသွင်း ရမည့် ကာလကိုလည်းကောင်း အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(စ) အာဆီယံအသင်းကြီးတွင် ဆက်လက်ဝင်ရောက်လိုသော အသင်းသားများသည် အာဆီယံ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (ASEAN YOUNG ENTREPRENEURS ASSOCIATION) အသင်းသို့ သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံများ ၊ အသင်း ဝင်ကြေးများ ပေးသွင်းပြီး ဝင်ရောက်နိုင်သည်။

(က) နှုတ်ထွက်ခြင်း

(၁) မိမိ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်နှင့် အခြားတာဝန်များကို ပြီးပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသည့် အသင်းသားသည် အသင်းမှ နှုတ်ထွက်နိုင်သည်။
(၂) နှုတ်ထွက်စာကို ဥက္ကဌ ထံသို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့ရမည်။
(၃) နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ၏ အတည်ပြုချက်ရရှိသည့် နေ့ရက်မှ စတင်ပြီး အကျိုးသက်ရောက် စေရမည်။

(ခ) အသင်းသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း

အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များအား ဖောက်ဖျက်သော အသင်းသားအား အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် အသင်းသား အဖြစ်မှ ရပ်စဲနိုင်သည်
(၁) ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရူးသွပ်ခြင်း၊
(၂) အသင်းသား အရည်အချင်းတစ်ရပ်ရပ် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(၃) နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်သဖြင့် အသင်း၏ သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် (၃) လအတွင်း ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(၄) သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်း၊
(၅) သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(၆¬) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းက နာမည်ပျက်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံရခြင်း၊
(၇) အကျင့်စာရိတ္တ နှင့် သက်ဆိုင်သော ပြစ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးကို ထိပါးသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုဖြင့် တရားရုံးက ချမှတ်သော ပြစ်ဒဏ်ခံရခြင်း၊
(၈) အသင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် တစ်နည်းနည်းဖြင့် လှုံ့ဆော်ဝေါဒဖြန့် ရေးသား ပြောဆို ဆောင်ရွက်သူများကို အသင်းသား အဖြစ်မှ ရပ်စဲနိုင်သည်။
(၉) နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုဖြင့် တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်စီရင်သည်ကို ခံရခြင်း။
(၁၀) လူမွဲစာရင်း ထည့်သွင်းကြေငြာခံရခြင်း ။

(ဂ) ပြန်လည်လက်ခံခြင်း

မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မဆို အသင်းသားအဖြစ်မှ အသင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုပါက အခန်း (၃) အပိုဒ် (၆) ၏ အပိုဒ်ခွဲငယ် (ခ-၆) (ခ-၇) (ခ-၈) အချက်များမှလွဲပြီး ကျန်အချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက အသင်းဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးစသည့် ပေးဆောင်ရန်ကတိကဝတ်များ ပြီးပြည့်စုံမှသာ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ပြန်လည် လျှောက်ထားရမည်။

(ဃ) အယူခံခြင်း

အသင်းသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခံရသူသည် ကျေနပ်မှုမရှိပါက အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံစွာဖော်ပြလျက် အသင်းသို့ပြန်လည်တင်ပြအယူခံခွင့်ရှိသည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အတည် ဖြစ်သည်။

အခန်း (၂)

အသင်း၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အသင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၏ ဒေသဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည်ပါမည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀ အရ အကျိုးအမြတ်ရယူခြင်းမရှိသော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။

(က) အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးများတွင် အသင်းသားများအနက်မှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖွဲ့စည်းထားသော အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဝင် များကို သက်တမ်းအလိုက် တရားဝင်အတည်ပြု ခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
(ခ) အသင်း၏ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော လုပ်ငန်းကော်မတီများကို ိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သတ်မှတ်၍ လိုအပ်သလိုထပ်မံဖွဲ့စည်းမည်။ ကနဦးဖွဲစည်းမည့် ကဏ္ဍများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(၁) နာယကအဖွဲ့
(၂) ဂုဏ်ထူးဆောင် ဥက္ကဌ
(၃) အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့
(၄) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
(၅) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ
(၆) လုပ်ငန်းကော်မတီများ

(ဂ) လုပ်ငန်းကော်မတီများတွင် လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသားများ (Executive Members) ၊ ပုံမှန်အသင်းသားများ (AssociateMembers)၊နိုင်ငံခြားသား အသင်းဝင်များ (Foreign Members) သည် အသင်း၏ ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီများတွင် မိမိဆန္ဒရှိရာ အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် အတိုင်း လွတ်လပ်စွာ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် (သို့မဟုတ်) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် တစ်ဦးဦးအား လုပ်ငန်းကော်မတီ အသီးသီး၏ ဥက္ကဌများအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။

အသင်းစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ် သည် အသင်း နာယကအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ရန်သင့်လျော်သော အောက်ပါ အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် ပုဂ္ဂိုလ် ၅ ဦးထက်မနည်းကို ရွေးချယ်လျာထားပြီးလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းတို့၏ သဘောတူညီချက်ကို ညှိနှိုင်းရယူ၍ ဖွဲ့စည်း ရမည်။
(က) သက်ဆိုင်ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကောင်စီဥက္ကဌ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ။
(ခ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ ဥက္ကဌ နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အထူးကော်မတီအား ခေါင်းဆောင်သည့် အသင်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီဝင်။
(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကောင်စီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဥက္ကဌ။
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်မြေ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် အခြေစိုက်၍ သြဇာတိက္ကမ ရှိပြီး အသင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူ / ပေးနေသူများ။
(င) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၏ ဥက္ကဌ။

(က) အသင်းဥက္ကဋ္ဌတာဝန်မှ လတ်တလောအနားယူသွားသော ယခင်ဥက္ကဋ္ဌ (Immediate Past President-IP) အား ဂုဏ်ထူးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီက သတ်မှတ်ရမည်။ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ၏ သက်တမ်းသည် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် အသင်းဥက္ကဋ္ဌ၏ သက်တမ်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။
(ခ) ဂုဏ်ထူးဆောင်ဥက္ကဌသည် အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်းရန် မလိုပါ။
(ဂ) ဂုဏ်ထူးဆောင်ဥက္ကဌသည် အသင်းကဖိတ်ကြားသော အစည်းအဝေးများ ၊ အခမ်းအနားများတွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေး အကြံပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့် မရှိစေရ။

(က) နှုတ်ထွက်ခြင်း

(၁) မိမိ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်နှင့် အခြားတာဝန်များကို ပြီးပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသည့် အသင်းသားသည် အသင်းမှ နှုတ်ထွက်နိုင်သည်။
(၂) နှုတ်ထွက်စာကို ဥက္ကဌ ထံသို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့ရမည်။
(၃) နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ၏ အတည်ပြုချက်ရရှိသည့် နေ့ရက်မှ စတင်ပြီး အကျိုးသက်ရောက် စေရမည်။

(ခ) အသင်းသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း

အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များအား ဖောက်ဖျက်သော အသင်းသားအား အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် အသင်းသား အဖြစ်မှ ရပ်စဲနိုင်သည်
(၁) ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရူးသွပ်ခြင်း၊
(၂) အသင်းသား အရည်အချင်းတစ်ရပ်ရပ် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(၃) နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်သဖြင့် အသင်း၏ သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် (၃) လအတွင်း ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(၄) သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်း၊
(၅) သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(၆¬) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းက နာမည်ပျက်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံရခြင်း၊
(၇) အကျင့်စာရိတ္တ နှင့် သက်ဆိုင်သော ပြစ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးကို ထိပါးသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုဖြင့် တရားရုံးက ချမှတ်သော ပြစ်ဒဏ်ခံရခြင်း၊
(၈) အသင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် တစ်နည်းနည်းဖြင့် လှုံ့ဆော်ဝေါဒဖြန့် ရေးသား ပြောဆို ဆောင်ရွက်သူများကို အသင်းသား အဖြစ်မှ ရပ်စဲနိုင်သည်။
(၉) နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုဖြင့် တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်စီရင်သည်ကို ခံရခြင်း။
(၁၀) လူမွဲစာရင်း ထည့်သွင်းကြေငြာခံရခြင်း ။

(ဂ) ပြန်လည်လက်ခံခြင်း

မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မဆို အသင်းသားအဖြစ်မှ အသင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုပါက အခန်း (၃) အပိုဒ် (၆) ၏ အပိုဒ်ခွဲငယ် (ခ-၆) (ခ-၇) (ခ-၈) အချက်များမှလွဲပြီး ကျန်အချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက အသင်းဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးစသည့် ပေးဆောင်ရန်ကတိကဝတ်များ ပြီးပြည့်စုံမှသာ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ပြန်လည် လျှောက်ထားရမည်။

(ဃ) အယူခံခြင်း

အသင်းသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခံရသူသည် ကျေနပ်မှုမရှိပါက အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံစွာဖော်ပြလျက် အသင်းသို့ပြန်လည်တင်ပြအယူခံခွင့်ရှိသည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အတည် ဖြစ်သည်။

(က) ဥက္ကဌ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အသင်း၏မူဝါဒများနှင့် ဦးတည်ချက်များ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၊ မျှော်မှန်းချက် နှင့် ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းသည်။
(ခ) အသင်းသားဦးရေပေါ် မူတည်၍ သင့်တော်ကိုက်ညီသည့် အမှုဆောင်အသင်းသားများမှ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် အဖြစ်အနည်းဆုံး (၂ဝ) ဦးမှ အများဆုံး (၅၀) ဦးထိ ကနဦး ရွေးချယ်တင်မြှောက် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
(ဂ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တို့၏ သက်တမ်းမှာ တစ်ကြိမ်လျှင် (၂)နှစ်သက်တမ်းဖြစ်သည်။ တာဝန်မှ ရပ်စဲသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း နောင်သက်တမ်းအတွက် တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးမည့် အချိန်အထိ တာဝန်ရှိစေရမည်။
(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်တွင် ဒေသဆိုင်ရာ အသင်းခွဲ တစ်သင်း (Chapter) မှ (Auto Seat) နေရာများသတ်မှတ်ခန့်ထားခြင်းအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် စေလွှတ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အထွေထွေနှစ်ပါတ်လည် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန်၌ တရားဝင်တာဝန်ခန့်ထားကြောင်း အတည်ပြုသက်မှတ် ရမည်။ တာဝန်ယူကာလ (၂)လကျော်လွန်ခြင်းမရှိစေပဲ၊ အစားထိုးတာဝန်ပေးခန့်အပ်ရမည်။
(င) ခန့်အပ်သည့် အလုပ်အမှုဆောင်စာရင်းကို အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံ တင်ရုံးသို့ တင်ပြရမည်။
(စ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များသည် အောက်ဖော်ပြပါရာထူးများနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရွေးချယ် တင်မြှောက်၍ တာဝန်ပေးရမည်။
(၁) ဥက္ကဌ (၁) နေရာ
(၂) ဒုတိယဥက္ကဌ (၂) နေရာ မှ (၄) နေရာ
(၃) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁) နေရာ
(၄) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) နေရာမှ (၄) နေရာ
(၅) ဘဏ္ဍာရေးမှူး (၁) နေရာမှ (၂) နေရာ
(၆) စာရင်းစစ် (၁) နေရာမှ (၂) နေရာ

(က) အသင်း၏ အကျိုးစီးပွားများ ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် လုပ်ငန်း ကော်မတီများ ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များ ၊ အသင်းခွဲများ ကို စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းသည်။
(ခ) စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဝင်သည် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်သက်တမ်း (၁) ြကိ်မ် ရှိရမည်။
(ဂ) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတိုင်း သက်တမ်းတစ်ကြိမ်လျှင် (၂) နှစ်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း နောင်သက်တမ်းအတွက် တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးမည့် အချိန်အထိ တာဝန်ရှိစေရမည်။
(ဃ) အထက်ပါ ရာထူးတာဝန်များ၏ ဦးရေကို သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးတွင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ အခါအားလျော်စွာ တင်သွင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(င) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ အဓိကရာထူးတာဝန်နေရာ လစ်လပ်မှုဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ ယင်းလစ်လပ်သည့် နေရာကို လစ်လပ်သည့်အတိုင်း ထားရှိသင့်သည်ဟု အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီက ထင်မြင်ယူဆလျှင် ယင်းသို့လစ်လပ်နေသည့်အတိုင်း ထားရှိနိုင်သည်။
(စ) လစ်လပ်သောနေရာအတွက် ရွေးချယ်ဖြည့်ဆည်းတာဝန်ပေးအပ်ရန် လိုအပ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါကအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ သည် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် –
(၁) ဥက္ကဋ္ဌရာထူးနေရာဖြစ်ပါက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများထဲမှ တစ်ဦးဦးအား လည်းကောင်း၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ရာထူးနေရာဖြစ်ပါက တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးများထဲမှ တစ်ဦးဦး အား လည်းကောင်း၊ အခြားစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင်ရာထူးနေရာများဖြစ်ပါက အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် များထဲမှလည်းကောင်း အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များ၏ မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။

(က) အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမြောက်အောင်မြင်စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ ၊ ဆပ်ကော်မတီများကို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီက လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
(ခ) ယင်းလုပ်ငန်းကော်မတီများ ၊ ဆပ်ကော်မတီများတွင် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဝင်များနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ ၊ အသင်းသားများ၊ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များကို ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်း နိုင်သည်။
(ဂ) လုပ်ငန်းကော်မတီ ၊ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုစီတွင် ပါဝင်သူများထဲမှ ဥက္ကဌ တစ်ဦး နှင့် အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးတို့ကို ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ပြီး ကျန်ပုဂ္ဂိုလ်များက အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) လုပ်ငန်းကော်မတီ ၊ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုချင်း၏ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေကို အလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

အခန်း (၃)

ကော်မတီအဖွဲ့များနှင့်ဆိုင်သော သက်မှတ်ချက်များ

သက်တမ်းကာလသတ်မှတ်ချက်
(က) အသင်းစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ နှင့်အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏သက်တမ်းသည် (၂)နှစ်ဖြစ်သည်။ သက်တမ်း တစ်ကြိမ် နှစ်နှစ်ပြည့်သည့်အခါ လက်ရှိအသင်း အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အားလုံး၏ ထက်ဝက်ကို လက်ရှိ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များမှ လျှို့ဝှက် မဲပေး၍ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အသစ်များအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။
(ခ) အသင်းကဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သော အခြားအဖွဲ့များ ၊ ကော်မတီများ ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီများ ၊ ကော်မရှင်များ စသည်တို့သည်လည်း အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့် အခါ အလိုအလျောက် တပြိုင်တည်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်။
(ဂ) စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွင် အလုပ်အမှုဆောင်များ၏ ဆန္ဒပြုချက်များအရ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင် အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ခံရပါက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းအကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်မရှိစေရ။

(ဃ) ဥက္ကဌနှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ရာထူးတာဝန်တို့သည် သက်တမ်းနှစ်ကြိမ်အထိသာ ဆက်တိုက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိသည်။သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးတာဝန်တစ်ခုစီတွင် ဆက်တိုက်သက်တမ်း ၂ ကြိမ် ထမ်းဆောင်ပြီးပါက သက်တမ်းတစ်ကြိမ် အနားယူပြီးမှသာ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ရာထူးတာဝန်ကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ခံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီတွင် (ဥက္ကဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးရာထူးတာဝန်မှအပ) ကော်မတီဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆက်လက်ရွေးချယ်ခံရပါက သက်တမ်းအကြိမ် ကန့်သတ်ချက်မရှိစေရ။
(င) အထက်ပါအပိုဒ်အရ နှစ်နှစ်သက်တမ်းပြည့်ပြီးသော်လည်း လက်ရှိစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီများသည် လာမည့်သက်တမ်းအတွက် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံရသော အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအား တာဝန်လွှဲပြောင်းပြီးသည်အထိ ဆက်လက်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(စ) အသင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ သည် ရုံးအဖွဲ့ကို လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း နိုင်သည်။

သင်း၏ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ချမှတ်ပေးခြင်း၊
(၄) မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက် ကိုယ်စားပြုခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရဘဲ ၊ မည်သည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်တွင် မဆိုအသင်းကို ကိုယ်စားပြုခြင်း ၊
(၅) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ တာဝန်များကိုခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်း ၊
(၆) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များကို ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် လစ်လပ်ရာထူးများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ မဲရလဒ်တန်းစီ ဇယားအတိုင်း ဖြည့်စွက်ခန့်အပ်ခြင်း ၊
(၇) အထွေထွေအစည်းအဝေး ခေါ်ယူကျင်းပခြင်း ၊ ယင်းအစည်းအဝေးမှ ချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
(၈) အသင်းသားအချင်းချင်းသော်လည်းကောင်း ၊ အသင်းသားနှင့် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များသည်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာနစ်နာမှု ၊ သဘောကွဲလွဲမှုနှင့် အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ် လာသည့်အခါ နစ်နာသူတစ်ဦးဦးက တရားဝင်စာဖြင့် တင်ပြတိုင်ကြားလာလျှင် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း ၊
(၉) အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် အားလုံးကိုဖြစ်စေ ၊ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ ထမြောက် အောင်မြင်စေရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
(၁၀) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ အရ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၁) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များသည် မိမိတစ်ဦးတည်း သဘောအရ မဟုတ်ဘဲ အလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ သဘောအရသာဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၂) သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးတွင် အသင်း၏ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စများကို စစ်ဆေးရန် စာရင်းစစ်ကိုခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်း၊
(၁၃) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များသည် မိမိတစ်ဦးတည်း သဘောအရ မဟုတ်ဘဲ အလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ သဘောအရသာဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၄) အသင်းကကြီးမှူးကျင်းပသော အစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောဦးဆောင်မှု၊ ကြီးကြပ်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊

(ခ) စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တာဝန်ရှိစေရမည့်အပြင် ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်း နှင့်အညီ အပြီးသတ်ဖြစ်စေရမည် ။

(၁) အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်ထမြောက်၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပြီးမြောက် အောင်မြင်စေရေးအတွက် ဦးဆောင်မှုပေးရခြင်း။
(၂) အထွေထွေအစည်းအဝေးများ၏ အထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်မှတစ်ပါး အသင်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း ၊
(၃) မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက် ကိုယ်စားပြုခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရဘဲ ၊ မည်သည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်တွင် မဆိုအသင်းကို ကိုယ်စားပြုခြင်း ၊
(၄) စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် များအား လုပ်ငန်း တာဝန်များကို လိုအပ်သလို ခွဲဝေတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊
(၅) စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များသည် မိမိတစ်ဦးတည်း သဘောအရ မဟုတ်ဘဲ အလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ သဘောအရသာဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စ ၊ ရန်ပုံငွေကိစ္စ ၊ ရငွေ သုံးငွေ ကိစ္စရပ်များကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု့၍ လိုအပ်သလို စီမံထိန်းကျောင်းမှုပြုခြင်း၊
(၇) အသင်း၏ နှစ်ပတ်လည်အသင်းသား စုံညီအစည်းအဝေးများ ကျင်းပရေးအတွက် လိုအပ်သည် များကို ဦးဆောင်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈) စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များကို ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် လစ်လပ်ရာထူးများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ မဲရလဒ်တန်းစီ ဇယားအတိုင်း ဖြည့်စွက်ခန့်အပ်ခြင်း ၊
(၉) အသင်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များဦးဆောင်၍ လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ ဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခြင်း၊ လစ်လပ်သည့် ရာထူးနေရာတွင် အစားထိုးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း၊ ရာထူးတာဝန်မှဖယ်ရှားခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် အသင်းသားများကို လည်းကောင်း၊ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များကို လည်းကောင်း ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း၊
(၁၀) အသင်းရုံးနှင့်ရုံးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးနှင့် စနစ်တကျ အောင်မြင် တိုးတက်ရေးတို့အတွက် ရုံးဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်းနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ဦးဆောင် ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှုပြုလုပ်ရမည်။
(၁၁) စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ ခန့်အပ်ခြင်း ။
(၁၂) ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း ၊ နှစ်ရှည်စီမံချက်ချခြင်း ၊ အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း ၊ နေ့စဉ်ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၁၃) အခြားသောလုပ်ငန်းကော်မတီများကို အောင်မြင်စေရန် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများကို လိုအပ်သလို ခေါ်ယူကျင်းပခြင်း၊
(၁၄) တစ်နှစ်ချင်းအတွက် လုပ်ငန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး စီမံချက်များ ရေးဆွဲ၍ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူပြီး ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၅) အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီကိုယ်စား ဦးဆောင်မှုပေးခြင်း၊အသေးစိတ်ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(၁၆) အသင်း၏စီမံရေးရာကိစ္စများ၊ ဘဏ္ဍာငွေရသုံးဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
(၁၇) အသင်းဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး များ၏ တစ်ဦးချင်းသုံးစွဲပိုင်ခွင့် ငွေကြေးပမာဏအထက်ပိုမိုသော အသုံးစရိတ်များကို စိစစ်၍ ခွင့်ပြုခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
(၁၈) အသင်း၏ရန်ပုံငွေများကိုအပ်နှံထားရှိရန် ဘဏ်ကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဘဏ်မှငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်ရန် တာဝန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်တာဝန်ပေးခြင်း၊
(၁၉) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင်များ၊ အသင်းသားများ၊ အသင်းဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ပြည်တွင်းပြည်ပသို့တာဝန်ပေးစေလွှတ်ခြင်း၊တွေ့ဆုံပွဲ၊ဆွေးနွေးပွဲ၊ဟောပြောပွဲ၊ပြပွဲ၊သင်တန်းစသည့်အခမ်းအနားများကျင်းပခြင်း၊အသုံးစရိတ်သုံးစွဲခြင်းစသည်များအတွက်လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း၊အတည်ပြုခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများပြုလုပ် နိုင်သည်။
(၂၀) အသင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေများကို မျက်ခြည်မပြတ် စိစစ်၍ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီထံ အခါအားလျော်စွာ တင်ပြရမည်။

(ဂ) လုပ်ငန်းကော်မတီသည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တာဝန်ရှိစေရမည့်အပြင် ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
(၁) လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက် ရရှိပြီးမှသာ ဆောင်ရွက်ရမည်။ (မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မှ ကျော်လွန်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိစေရ)
(၂) လုပ်ငန်းကော်မတီအလိုက်သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပြီးစီးအောင်မြင် ထမြောက် စေရန်အစဉ်တစိုက် ကြီးကြပ်ရမည်။
(၃) လုပ်ငန်းကော်မတီအလိုက်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ေဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေများကို စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ ပုံမှန်အသိပေးတင်ပြရမည်၊
(၄) လုပ်ငန်းကော်မတီအချင်းချင်းသော်လည်းကောင်း၊ အခြားအသင်းအဖွဲ့များနှင့်သော်လည်းကောင်း လိုအပ်သလို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်၊
(၅) လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရန်အတွက် အသင်းသား များအပြင် ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြင်ပမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ခေါ်၍ တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
(၆) လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ နည်းလမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ခဲ့လျှင် ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို မထိခိုက်စေဘဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်၍ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(က) လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များ ၊ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဝင်များ မှတစ်ဦးတစ်ယောက်နှုတ်ထွက်လိုပါက ဥက္ကဌထံသို့ လိပ်မူ၍ မိမိကိုယ်တိုင် နှုတ်ထွက်စာတင်နိုင်သည်။
(ခ) နှုတ်ထွက်ခွင့် ပြုကြောင်းကို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုသည့်နေ့ရက်မှ စတင်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်ရမည်။
(ဂ) ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးသည် အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ တစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ ကော်မတီဝင် ရာထူးမှ ရပ်စဲစေရမည်။
(၁) ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရူးသွပ်ခြင်း။
(၂) ရာထူးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးခြင်း။
(၃) အသင်းသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း။
(၄) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းက နာမည်ပျက်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံရခြင်း၊
(၅) အကျင့်စာရိတ္တ နှင့် သက်ဆိုင်သော ပြစ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးကို ထိပါးသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုဖြင့် တရားရုံးက ချမှတ်သော ပြစ်ဒဏ်ခံရခြင်း၊
(၆) အသင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဝါဒဖြန့် လှုံ့ဆော်ပြောဆို ရေးသား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ကော်မတီဝင်များသည် ပုံမှန်ကော်မတီ အစည်းအဝေးများသို့ မတက်ရောက်နိုင်ပါက သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များထံသို့ ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်နိုင်သည်။ ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခြင်းကို (၃)ကြိမ်ဆက်တိုက်လွှဲအပ်ခွင့်မရှိပါ။ ကော်မတီဝင်များသည် ပုံမှန်ကော်မတီ အစည်းအဝေးများသို့ ဆက်တိုက် (၃) ကြိမ် ပျက်ကွက်ပြီး အသင်းမှ တရားဝင်အကြောင်းကြားစာကိုလည်း လျစ်လျူရှုကာ ဆက်လက်ပျက်ကွက်နေပါက ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။

အခန်း (၄)

အလုပ်အမှုဆောင်ေကော်မတီဝင် ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြဌာန်းချက်များ

(က) အသင်း၏ အကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်၍ အသင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားရေးကို ရှေးရှုဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
(ခ) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြည့်စုံပြီး တရားဥပဒေအရ ဖြစ်စေ၊ အသင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းအရ ဖြစ်စေ အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း မခံရသူ ၊ နာမည်ပျက်မရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
(ဂ) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဝင်များအားလုံးမှာ ကုမ္ပဏီလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးကျင့်ဝတ် (Business Ethics) ကို လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
(ဃ) အသင်းသားအဖြစ် တစ်နှစ်သက်တမ်းပြည့်ပြီးသည့်ပြင် အသင်းသားနှစ်စဉ်ကြေးနှင့် အသင်းသို့ ပေးသွင်း ရန်ရှိသော ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာကို အကြေအလည်ပေးသွင်းပြီးဖြစ်သော လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသား ဖြစ်ရ မည်။
(စ) မြန်မာနိုင်ငံသားများ အများဆုံးရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီကို ကိုယ်စားပြု့သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြစ်ရမည်။
(ဆ) မိမိသက်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်းသက်တမ်း အနည်းဆုံး တစ်နှစ်အထက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေသူဖြစ်ရမည်။
(ဇ) အသင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များ ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ၊ အစည်းအဝေးများ ၊ သင်တန်းကိစ္စများတွင် အသင်းနှင့် အသင်းသားအကျိုးကို ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ဈ) အသင်း နှင့် အသင်းသားများ၏အကျိုးကို လိုလားတက်ကြွစွာ ကိုယ်စွမ်း ၊ ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ည) အသင်းမှ ပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ဋ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သက်တမ်းတစ်ကြိမ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးမှသာ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဝင် အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိသည်။

ဥက္ကဌနှင့် ဒုဥက္ကဌများ၏ အရည်အချင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(က) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်ရှိပြီးသူဖြစ်ပြီး ၊ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် သက်တမ်း (၁) ြကိ်မ် ရှိရမည်။
(ခ) အသက် (၃၀) နှစ်နှင့်အထက်ရှိပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ဥက္ကဌ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ(သို့မဟုတ်) ဒါရိုက်တာ ဖြစ်ရမည်။
(ဂ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီနှင့် အသင်းကို ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ဃ) အသင်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာသူဖြစ်ရမည်။
(င) ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနှင့် ပြည့်စုံပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ နာမည်ပျက်မရှိသည့် ကုမ္ပဏီ / လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမည်။
(စ) ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသည့် ကိစ္စရပ်များကို ဘက်လိုက်မှု ကင်းပြီး သမာသမတ်ရှိစွာဖြင့် တာဝန်ယူဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ဆ) လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များဆိုင်ရာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ၊ အစိုးရ ၊ အသင်းနှင့် အခြားဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေးများတွင်လည်းကောင်း ၊ အသင်းနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအား ကိုယ်စားပြု ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

ဥက္ကဌ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို အောင်မြင်ပြီးမြောက်စေရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
(ခ) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင် လမ်းညွှန်မှု ပြုခြင်း ၊
(ဂ) အစိုးရဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများ ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွ့ဲအစည်းများ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများအား အသင်း၏ ကိုယ်စားရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း ၊
(ဃ) လူငယ် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များကို ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ရရှိစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း ၊ လမ်းညွှန်ဦးဆောင်နိုင်ခြင်း ၊
(င) အလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များနှင့် အသင်းသားများအပေါ် တာဝန်ယူခြင်း ၊ တာဝန်ခံခြင်း ၊ ဦးဆောင်မှုပေးခြင်း ၊
(စ) အသင်း၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီး အသင်းပိုမိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
(ဆ) အသင်း၏ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် သဘာပတိအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဥက္ကဌ မတက်ရောက်နိုင်သည့် အခါများတွင် ဒုတိယ ဥက္ကဌတစ်ဦးဦးအား တာဝန်ပေးအပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) နေ့စဉ်တာဝန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ရုံးအဖွဲ့ကို လမ်းညွှန်ရန်နှင့် ပံ့ပိုးကူညီရန် တာဝန်ရှိခြင်း ၊
(ဈ) အသင်းတည်ရှိရာဒေသမှ (၁၄) ရက်နှင့် အထက် ညအိပ်ညဉ့်နေ ထွက်ခွာပါက ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအား ရာထူးစဉ်အလိုက် အလိုအလျောက် ခေတ္တလွှဲပြောင်းပေးခြင်း ၊
(ည) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ၊ အမှုဆောင်ကော်မတီအသစ်ကို အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်ပြီးသည်အထိ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ တရားမျှတစွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ။
(ဋ) အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စ၊ ရန်ပုံငွေကိစ္စ၊ ရငွေသုံးငွေကိစ္စရပ်များကို မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု၍ လိုအပ်သလို စီမံထိန်းကျောင်းမှု ပြုခြင်း၊

ဒုဥက္ကဌများ၏ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစွန့်ဦးတီထွင်လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို အောင်မြင်ပြီးမြောက်စေရန် တာဝန် ယူဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
(ခ) အစိုးရဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများ ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွ့ဲအစည်းများ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများအား အသင်း၏ ကိုယ်စားရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း ၊
(ဂ) မိမိမှ ဦးဆောင်မှုပေးရန် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှ တာဝန်ပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းကော်မတီများနှင့် အသင်းသားများအပေါ် တာဝန်ယူခြင်း ၊ တာဝန်ခံခြင်း ၊ ဦးဆောင်မှုပေးခြင်း
(ဃ) အသင်း၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီး အသင်းပိုမိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင် ရွက်ခြင်း ၊
(င) ဥက္ကဋ္ဌက အခါအားလျော်စွာ တာဝန်ပေးလာပါက ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ဥက္ကဋ္ဌ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင် အတွင်းမှ ကျင့်သုံးခြင်း ၊
(စ) အသင်း၏ အထွေထွေအသုံးစရိတ်များကို ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပါ သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏထက် မပိုစေဘဲသုံးစွဲခြင်း ၊ သုံးစွဲခွင့်ပြုခြင်း ၊
(ဆ) ဥက္ကဌအားတာဝန်ခံ၍ ဥက္ကဌကခွဲဝေပေးအပ်သော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) ဒုတိယဥက္ကဌများသည် မိမိအားတာဝန်ခွဲဝေပေးအပ်သော လုပ်ငန်းကဏ္ဍများ တိုးတက် အောင်မြင်မှုရှိစေရန် အတွက် ဥက္ကဌကိုယ်စား ဦးဆောင်မှုပေး၍ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးများ၏ အရည်အချင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
(က) အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(ခ) အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို အထိုက်အလျောက်ရေးသားပြောဆိုနိုင်ပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို ကျင့်သုံးလိုက်နာသူ ဖြစ်ရမည်။
(ဂ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(ဃ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် သက်တမ်း (၁) ကြိမ် အတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရာထူးအတွက် (အသင်းစတင်တည်ထောင်ပြီး ၊ ဒုတိယ သက်တမ်းအထိကာလအတွင်း လုပ်ငန်း ကော်မတီ၏ ဥက္ကဌ ၊ နှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီအတွင်းရေးမှူး တာဝန် သက်တမ်း (၁) ကြိမ် အတွေ့အကြုံ ရှိသူများလည်း ရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိသည်။)
(င) ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနှင့် ပြည့်စုံပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ နာမည်ပျက်မရှိသည့် ကုမ္ပဏီ / လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမည်။
(စ) အသင်းဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများနှင့် အစဉ်သဖြင့် နီးနီးကပ်ကပ် ထိတွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ် ရမည်။
(ဆ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရ၊အသင်းချုပ်နှင့်အခြားဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိရောက် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးများ၏ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
(က) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်မှန်းချက်များနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို အောင်မြင်စေရန် တာဝန်ရှိခြင်း ၊
(ခ) ဝန်ကြီးဌာနများ ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက် နှင့် အညီဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
(ဂ) ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း နှင့် အညီ အသင်း၏ ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
(ဃ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသည် လိုအပ်ပါက မိမိကိုယ်စားတွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးများကို တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေခြင်း ၊
(င) လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းအောင်မြင်စေရန် အတွက်ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးခြင်း ၊
(စ) အစည်းအဝေးများကျင်းပရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ၊
(ဆ) အသင်းဝင်များ စီစစ်လက်ခံခြင်း ၊ အသင်းသားစာရင်း ထိန်းသိမ်းခြင်း ၊ သက်တမ်းတိုး စီစစ်ခြင်း ၊ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသို့ ပုံမှန်အစီရင်ခံခြင်း ၊
(ဇ) ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ တာဝန်ခံ၍ နေ့စဉ်သာမန်ရုံး လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
(ဈ) အသင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာပေးစာယူကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲခြင်း ၊
(ည) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲဆိုင်ရာ ရုံးလုပ်ငန်းများအား ကြိုတင်တာဝန်ယူစီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
(ဋ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ လွှဲပြောင်း ၊ လက်ခံမှတ်တမ်းများပြုစုခြင်း ၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း ၊ စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ၊
(ဌ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့သည် အရေးကြီး ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့အား အသိပေးတင်ပြပြီး အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ရယူပြီးမှသာဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိခြင်း ၊
(ဍ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာပြုစုခြင်း၊ နှစ်ချုပ်အစီရင် ခံစာကို သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ (၂)ပတ်ကြိုတင်၍ အသင်းသားများထံ ပေးပို့ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ခေါ်ယူ ကျင်းပပေးခြင်းနှင့် အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊ အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများပြုစုခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊
(ဎ) သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးနှင့် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ အစည်းအဝေးများက ချမှတ်ထားသော တာဝန်များကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဏ) ဥက္ကဌနှင့် မိမိနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒုတိယဥက္ကဌများအား တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(တ) အသင်း၏ ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝကို စနစ်တကျအောင်မြင်မှုရရှိစေရန် အချိန်ပြည့် (သို့မဟုတ်) အချိန်ပိုင်းအဖြစ် ပုံမှန် သတ်မှတ်တာဝန်ယူ၍ ကြီးကြပ်ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ထ) အသင်း၏အစည်းအဝေးများး ၊ တွေ့ဆုံပွဲများ ၊ ဟောပြောပွဲများ ၊ ပြပွဲများ ၊ သင်တန်းများ ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ စသည်တို့ အပါအဝင် အသင်းကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် အခမ်းအနားများ ကျင်းပနိုင်ရေးနှင့် အောင်မြင်ချောမွေ့စွာ ပြီးမြောက်စေရေးအတွက် ဦးစီးတာဝန်ယူပြီး အသေးစိတ်လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဒ) အသင်း၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ ၊ ဥက္ကဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဌများ၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဓ) ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း ၊ တာဝန်ခွဲဝေပေးအပ်ခြင်း ၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအား စည်းကမ်းစနစ်ကျနစွာဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရန် တွန်းအားပေးခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း စသည်တို့ အပါအဝင် ဝန်ထမ်းဖြစ်စဉ် အားလုံးကို စနစ်တကျ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(န) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးများအတွက် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသော တစ်ကြိမ်လျှင် သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ငွေကြေး ပမာဏထက် မပိုသောငွေကြေးကို အသင်း၏လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ရေးအတွက် သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊
(ပ) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးများသည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအား တာဝန်ခံရခြင်း၊
(ဖ) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးများသည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးက ခွဲဝေပေးအပ်သော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊
(ဗ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမရှိသည့်အခါ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးက တာဝန်ပေးအပ်သော တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး တစ်ဦးဦးက အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊

ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူးများ၏ အရည်အချင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခု (သို့မဟုတ်) စာရင်းကိုင်လက်မှတ် ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(ခ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိပြီးသူဖြစ်ပြီး ၊ စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
(ဂ) ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာနှင့် ပြည့်စုံပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နာမည်ပျက် မရှိသည့် ကုမ္ပဏီ / လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမည်။
(ဃ) အသင်းသားစာရင်းစစ်၊ ပြင်ပစာရင်းစစ်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(င) အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စရပ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် စိစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူးတို့၏ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) အသင်းသားများ၏ ထည့်ဝင်ငွေမှတ်တမ်းနှင့် ငွေစာရင်းစာအုပ်များကို သေချာစွာ ထိန်းသိမ်းထားရမည် ၊ အသင်း၏ ရန်ပုံငွေများကို လက်ခံပြီး အမှုဆောင်ကော်မတီက ခွင့်ပြုသည့်ဘဏ်တွင် အသင်း၏အမည်ဖြင့် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။
(ခ) အသင်းကရရန်ရှိသည့် ရငွေများအတွက် နှိုးဆော်စာများပေးပို့ရမည်။
(ဂ) အခြားငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ တာဝန်ပေးအပ်လာပါက ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) အသင်းက ခန့်အပ်ထားသည့် အသင်းသားစာရင်းစစ်အပြင်လိုအပ်ပါက ပြင်ပစာရင်းစစ်များအား စစ်ဆေးရန် စာရင်းများကို တောင်းခံလာပါက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(င) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသို့ လစဉ်/ နှစ်ပတ်လည် ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာနှင့် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို တင်ပြရမည် ၊ စာရင်းစစ်များက ငွေစာရင်းလုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့်အညီ စစ်ဆေးထားပြီး ၊ အလုပ် အမှုဆောင်ကော်မတီက အတည်ပြုထားသည့် နှစ်ချုပ်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရမည်။
(စ) ဘဏ္ဍာရေးမှူးသည် အသင်းကိုယ်စား အောက်ပါဝင်ငွေများကို လက်ခံယူရမည် –
(၁) သတ်မှတ်ထားသည့် အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးများ
(၂) လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များမှ ရရှိသည့်ဝင်ငွေများ
(၃) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ငွေများ
(၄) အလှူငွေများ
(၅) အခြားရငွေများ
(ဆ) ဘဏ္ဍာရေးမှူးသည် အသင်းကိုယ်စား ငွေပေးချေရန်တာဝန်ရှိသည် ၊ ယင်းပေးချေမှုများကို စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီက အတည်ပြုပေးရမည်။
(ဇ) ဘဏ္ဍာရေးမှူးသည် အထူးပြုလုပ်သည့်ပွဲများ ၊ လစဉ်ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများ ၊ စာရင်းစစ်အစီ ရင်ခံစာများကို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက် ရယူပြီး အသင်းသားများထံ တင်ပြအစီရင်ခံရမည်။
(ဈ) နှစ်ချုပ်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသို့နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး မတိုင်မီ ရက်(၃၀) ကြိုတင်ပေးပို့ရမည်။
(ည) နှစ်ချုပ်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဘဏ္ဍာရေးမှူးက ဖတ်ကြား တင်ပြရမည် ၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူးမရှိလျှင် တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး သို့မဟုတ် ဤကိစ္စအလို့ငှာ အထူးသတ်မှတ် ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ဖတ်ကြားတင်ပြရမည်။
(ဋ) အသင်းကရရန်ရှိသော ငွေကြေးများကို အချိန်မီတောင်းခံရယူ၍ စာရင်းရေးသွင်းပြီး ဘဏ်သို့အပ်နှံခြင်း ၊ အသုံးစရိတ် တောင်းခံလွှာများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်မှုရှိမရှိ စိစစ်၍ ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဌ) ဘဏ္ဍာရေးမှူးမရှိသည့်အခါ ၎င်း၏တာဝန်များကို တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူးက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဍ) တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူးသည် ဘဏ္ဍာရေးမှူးက ခွဲဝေပေးအပ်သောတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဎ) အသင်းငွေစာရင်းများကို စစ်ဆေးသောစာရင်းစစ်အား လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကို ရှင်းလင်း ပြသ၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

စာရင်းစစ်နှင့်တွဲဖက်စာရင်းစစ်တို့၏ အရည်အချင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခု (သို့မဟုတ်) စာရင်းကိုင်လက်မှတ် ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(ခ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိပြီးသူဖြစ်ပြီး ၊ စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
(ဂ) ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာနှင့် ပြည့်စုံပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နာမည်ပျက် မရှိသည့် ကုမ္ပဏီ / လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမည်။
(ဃ) အသင်းသားစာရင်းစစ်၊ ပြင်ပစာရင်းစစ်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(င) အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စရပ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် စိစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

စာရင်းစစ် နှင့် တွဲဖက်စာရင်းစစ်တို့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) အသင်း၏ စာရင်းများကို လစဉ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
(ခ) စာရင်းများကို စစ်ဆေးရာတွင် ရငွေများနှင့် သုံးငွေများကို သက်ဆိုင်ရာ ရငွေ / ပေးငွေ ပြေစာ ၊ အထောက်အထားများဖြင့် ရာနှုန်းပြည့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း ၊ သုံးငွေများတွင် ပြေစာတွင်ပါဝင်သော ငွေပမာဏသည် ကာလပေါက်ဈေးနှင့် သင့်လျော်မှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း ၊
(ဂ) အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လစဉ်လချုပ် စာရင်းများနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း ၊ စာရင်းစစ် သုံးသပ်ချက်ထင်မြင်ယူဆချက်ပေးခြင်း ၊
(ဃ) အသင်း၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အသင်းမှ ချမှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း များနှင့် ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ ၊ မရှိ စစ်ဆေးတင်ပြခြင်း ၊
(င) အသင်းသားစာရင်းစစ်သည် ငွေစာရင်းပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ခံရမည်။ သို့ရာတွင် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ လွှမ်းမိုးခြင်း မရှိစေရ။
(စ) ပုံမှန်စာရင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုအခြေအနေကို စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။
(ဆ) တွဲဖက်စာရင်းစစ်သည် စာရင်းစစ်ကခွဲဝေပေးသော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဇ) စာရင်းစစ်မရှိသည့်အခါ တွဲဖက်စာရင်းစစ်သည် စာရင်းစစ်၏တာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဈ) နှစ်ချုပ်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာတို့ကို ရေးဆွဲပြုစုပြီးလျှင် အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။

လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) ဖွဲ့စည်းထားသော လုပ်ငန်းကော်မတီအလိုက် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ရေးဆွဲပြီး အလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ရယူမည်။
(ခ) လုပ်ငန်းကော်မတီအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြီးစီးအောင်မြင်ထမြောက်အောင် ကြီးကြပ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) လုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ခုချင်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ ၊ လစဉ်ပုံမှန်တင်ပြအစီရင်ခံရမည်။
(ဃ) လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရေးအတွက် အသင်းသားများထဲမှ သင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များအား ထပ်ဆင့်တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
(င) လုပ်ငန်းကော်မတီများသည် မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ ဒုဥက္ကဌနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးများထံ တာဝန်ခံရမည်။

အခန်း (၅)

အသင်းချုပ်၏ဒေသဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အသင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည် ဖွဲ့ စည်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းပါအသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အသင်းချုပ်မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဒေသဆိုင်ရာအသင်းအဖြစ် ကူညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်။
(ခ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အသင်းသားများကို စုစည်းပြီး အသင်းသားရပိုင်ခွင့်နှင့် အသင်းအလိုက် ရပိုင်ခွင့်များကို ရယူနိုင်ရန်။
(ဂ) အသင်းချုပ်၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှု ရယူကာ ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့် အခြေအနေအရ လိုအပ်သလို ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အသင်း ကို မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှ တရားဝင်အသိအမှတ် ပြုသည့် ဒေသဆိုင်ရာအသင်းအဖြစ် အသင်းချုပ်မှ ချမှတ်အတည်ပြုပေးထားသော သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည်။

(က) အသင်း၏အမည်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း Yangon Region Young Entrepreneurs Association ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
(ခ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အဆင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုလုံးတွင် ဒေသဆိုင်ရာအသင်း ဤတစ်ခုသာ ရှိရမည်။
(ဂ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ အစိုးရရုံးစိုက်ရာမြို့တော် (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးမြို့တော်တွင် အသင်းရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ထား ရှိရမည်။
(ဃ) အသင်းချုပ်မှ အခါအားလျော်စွာ ချမှတ်ထားသော သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ကျင့်ဝတ်နှင့် အစီအမံများကို လိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်။

ဒေသဆိုင်ရာအသင်း၏ ရပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
(က) သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းပါ အသင်းသားများနှင့် အစုအဖွဲ့များ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများ၊
(ခ) အသင်းချုပ်၏ အသင်းသားစာရင်းကို ရယူသုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊
(ဂ) အသင်း စတင်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ငွေကြေး၊ နည်းပညာ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်း ဆိုင်ရာများ မတည်ပေးမည့် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများအား အသင်းချုပ်ထံမှ ရယူနိုင်ခြင်း၊
(ဃ) အသင်းရုံးခန်းနှင့် လုပ်ငန်းများအတွက် ဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုများအား အသင်းချုပ်ထံမှ ရယူနိုင်ခြင်း၊
(င) အသင်းချုပ်၏ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီတွင်အလိုအလျောက် နေရာများ ရရှိခြင်း (Auto EC Seat) ။

ဒေသဆိုင်ရာအသင်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
(က) သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းပါ အသင်းသားများနှင့် အစုအဖွဲ့များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ အတိုင်း လိုက်နာရန်၊
(ခ) အသင်းချုပ်မှ သတ်မှတ်ထားသော အသင်းဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးတို့ကို အသင်းသားများထံမှ တာဝန်ယူ ကောက်ခံ၍ အသင်းချုပ်သို့ ပေးသွင်းရန်၊
(ဂ) တစ်နှစ်အတွင်း အသင်း၏ လှုပ်ရှားမှု သုံးကြိမ်ထက်မနည်း ဆောင်ရွက်ရန် (ဟောပြောပွဲ၊ သင်တန်း၊ တွေ့ဆုံပွဲ)။
(ဃ) ဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ အသင်းသားရေးရာနှင့် အခြားထူးခြားဖြစ်စဉ်များ ပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာကို ခြောက်လတစ်ကြိမ်ထက် မနည်း အသင်းချုပ်သို့ အသင်းချုပ်၏ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အထူးကော်မတီ ခေါင်းဆောင်မှ တဆင့်တင်ပြရမည်။
(င) အသင်းချုပ်၏ အသင်းသားစာရင်းကို တရားဝင်ဖော်ပြထားသော နေရာများမှကြည့်ရှုပြီး အသင်းဝင် အချင်းချင်း ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ဒေသဆိုင်ရာအသင်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) အသင်းချုပ်၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံအတိုင်း တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရှိခြင်း၊
(ခ) အသင်းချုပ်မူပိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ အစီအစဉ်များကို Franchise ရယူခွင့် ရှိခြင်း၊
(ဂ) အသင်းချုပ်မှ TOT (Train-the-trainer) ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို ရယူကာ ဒေသအတွင်း သင်တန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း၊
(ဃ) အသင်း၏ လုပ်ငန်းများ၊ အစီအစဉ်များအတွက် အသင်းချုပ်ထံမှ ငွေကြေးနှင့် နည်းပညာ ထောက်ပံ့ ကူညီမှုများ တင်ပြ လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း၊
(င) အသင်း၏ လုပ်ငန်းများ၊ အစီအစဉ်များ အတွက် အသင်းချုပ်၏သက်ဆိုင်ရာ ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အထူးကော်မတီ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရယူနိုင်ခြင်း၊

ဒေသဆိုင်ရာအသင်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) အသင်းချုပ်၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံအတိုင်း တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရှိခြင်း၊
(ခ) အသင်းချုပ်မူပိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ အစီအစဉ်များကို Franchise ရယူခွင့် ရှိခြင်း၊
(ဂ) အသင်းချုပ်မှ TOT (Train-the-trainer) ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို ရယူကာ ဒေသအတွင်း သင်တန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း၊
(ဃ) အသင်း၏ လုပ်ငန်းများ၊ အစီအစဉ်များအတွက် အသင်းချုပ်ထံမှ ငွေကြေးနှင့် နည်းပညာ ထောက်ပံ့ ကူညီမှုများ တင်ပြ လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း၊
(င) အသင်း၏ လုပ်ငန်းများ၊ အစီအစဉ်များ အတွက် အသင်းချုပ်၏သက်ဆိုင်ရာ ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အထူးကော်မတီ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရယူနိုင်ခြင်း၊

(က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း သည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်သည့်အပြင် အသင်းမှ တရားဝင်အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိပြီး (၃) လ အတွင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့) ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် အခါတွင်ဖြစ်စေ ဒေသဆိုင်ရာအသင်းများတွင် သက်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းရှင် ၊ အသင်းသား အရေအတွက် သိသာထင်ရှားစွာ လျော့နည်း သွားသည့် အခါတွင်ဖြစ်စေ အသင်းချုပ်၏ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အသင်းအားယာယီရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ (ယာယီရပ်ဆိုင်းထားသည့် ကာလအတွင်း ဒေသဆိုင်ရာ အသင်း၏ ရပိုင်ခွင့် ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ အားလုံးယာယီရပ်ဆိုင်းထားသည်ဟု မှတ်ယူရမည်)
(ခ) အထက်ပါအကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါက အသင်းချုပ်မှဦးဆောင်၍ အသင်းသား အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့်သက်ဆိုင်ရာဒေသခံများ ပါဝင်သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ပေးနိုင်သည်။

အခန်း (၆)

ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း

ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့်စနစ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က) အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက် စေရန်အတွက် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြု၍ လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသားများက မဲဆန္ဒပေးစေပြီး ဆန္ဒမဲများရာ စနစ်အရ အများသဘောတူ ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန် အခြားနည်းလမ်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါက လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးသည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးရမည်။
(ဂ) သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး၏ အခြားနည်းဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိလျှင် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များကို လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။
(ဃ) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် များအားလည်း အလားတူနည်းအတိုင်း အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ မှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။

ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က) အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ တို့တွင် ကော်မတီဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ကြမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအား ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကိစ္စကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် “အသင်းအမှုဆောင်များရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မရှင်” ကို အသင်းချုပ်မှ တာဝန် ပေးအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ် (၂) ဦး ၊ ဒေသဆိုင်ရာ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ တာဝန်ပေးအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ် (၁) ဦး၊ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့မှ ပုဂ္ဂိုလ်(၁)ဦး ၊ စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တိုင်း/ပြည်နယ်အဆင့် အစိုးရ အရာရှိ ပုဂ္ဂိုလ် (၁) ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၅) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မရှင်၏ ဥက္ကဌ အဖြစ် အထက်ပါ အသင်းချုပ်မှ တာဝန်ပေးအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ် (၁) ဦး မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ရွေးချယ်တင်မြောက်ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မရှင်သည် အသင်း၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကော်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မရှင် ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဖြစ်စေရန် ရှေးရှုပြီးလျှင် အသင်း၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများကို တိကျစွာလိုက်နာလျက်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မရှင်သည် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီက ပြုစုပေးပို့သော အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏စာရင်းကို ရယူစိစစ်၍ ထုတ်ပြန်ကြေငြာရမည်။
(ဂ) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်သည် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးလျှင် သင့်လျော်မည့်နေ့ရက်ကို သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဃ) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော ရုံးကိစ္စအဝဝနှင့် အသုံးစရိတ်တို့ကို အသင်းမှ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
(င) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲအဆင့်ဆင့်ကို စနစ်တကျကျင်းပပြီးနောက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းအစီရင်ခံစာကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့် နာမည်စာရင်းနှင့်အတူ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရမည်။
(စ) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဤသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော ကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မရှင်သည် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

အသင်း၏အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် များကို ရွေးချယ်တင်မြှောက် ရာတွင် အောက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
(က) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်အဆိုပြုလွှာများတင်သွင်းနိုင်စေရန် သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများဖြင့် အသိပေး ကြေငြာရမည်။
(ခ) အသင်း၏ လက်ရှိ့် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင်များနှင့် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် များသည်လည်း ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုလွှာ တင်သွင်းနိုင်သည်။
(ဂ) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသည် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုသူများ ၊ အသင်းဝင်အချိုးကျ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းများကို စိစစ်ပြီးလျှင် သက်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းကိုက်ညီသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမည်စာရင်းကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကြီးကြပ်မှု ကော်မရှင်ထံသို့ ပေးပို့ ရမည်။
(ဃ) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မရှင်သည် အထက်အပိုဒ် (ခ) နှင့် (ဂ) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဖိတ်ကြား၍ သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ဝင်ဦးရေ ရရှိစေရန်အတွက် အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရန် အဆိုပြုထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် အသင်းသားများ၏ အများသဘောတူ လျှို့ဝှက် မဲဆန္ဒ ပေးသည့် စနစ်ကိုကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရမည်။
(င) ရွေးချယ်ခံရန် ဆန္ဒပြုထားသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် မလွှဲမရှောင်သာသော ကိစ္စကြောင့် မဲဆန္ဒပေးရမည့် နေ့ရက်တွင် ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခြင်းမပြုနိုင်ပါက မိမိကိုယ်စား မဲဆန္ဒပေးရန်အတွက် အခြားမဲဆန္ဒ ပေးခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဦးအား ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် စာဖြင့်လွှဲအပ်နိုင်သည်။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အရွေးချယ်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ကြောင်း ခွင့်ပန်စာကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မရှင်သို့ အနည်းဆုံး (၇၈)နာရီ ကြိုတင်၍ စာဖြင့်ပေးပို့တင်ပြရမည်။
(စ) အထက်အပိုဒ် (င) ပါ ကိုယ်စားလှယ်သည် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲအဆင့်တိုင်းတွင် ကိုယ်စားမဲဆန္ဒပေးခွင့် ရှိသည်။
(ဆ) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် ရွေးချယ်ခံရန်ဆန္ဒပြုသူ ၂ ဦးကိုယ်စားမဲဆန္ဒပေးရန်အတွက်သာ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် လက်ခံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
(ဇ) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲအဆင့်တိုင်းတွင် ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုသူဦးရေသည် သတ်မှတ်ထားသော ဦးရေထက် ကျော်လွန်နေပါက အများသဘောတူလျှို့ဝှက် မဲဆန္ဒပေး၍ ရွေးချယ်သည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက် ရမည်။

အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ ဝင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က) အသင်းအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်း အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) အသင်း၏ လုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ ဝင်ဦးရေ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် အဖြစ် ဆန္ဒမဲပေး၍ ထပ်မံရွေးချယ်ရန် မလိုတော့ဘဲ အလိုအလျောက် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။
(ဂ) အထက်ပါ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော ဦးရေကို ရရှိရန် ရွေးချယ်ရာတွင် အခြားနည်းဖြင့် သီးခြားသတ်မှတ် ရွေးချယ်ရန် မရှိပါက လက်ရှိအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် အချင်းချင်း လျှို့ဝှက်မဲပေး၍ ရွေးချယ်သောစနစ် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) အလိုအလျောက် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း မခံရသည့် ကျန် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အသစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် ပါဝင် ရွေးချယ်ခံရန် ဆန္ဒပြုနိုင်သည်။
(င) သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်ဦးရေကို ရရှိရန်အတွက် အပိုဒ်(ခ)ပါ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်မှအပ ကျန် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် အရည်အချင်းများနှင့် ညီညွတ်သော ရွေးချယ်ခံရန် ဆန္ဒပြုထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသားများမှ လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲ စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်။
(စ) အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံမည့်သူသည် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ကတိခံဝန်ချက်ဖြင့် ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရမည်။
(ဆ) ကိုယ်တိုင်အဆိုပြုလွှာပါ ဖြည့်စွက်ချက်များသည် မှန်ကန်မှုမရှိပါက အဆိုပါအဆိုပြုလွှာသည် အလိုအလျောက်ပျက်ပြယ်သည်။
(ဇ) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့မှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ရွေးချယ်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် များနှင့် ဆန္ဒမဲပေးမည့် အသင်းသားအားလုံးသို့ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီ (၇)ရက် ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားရမည်။
(ဈ) ရွေးချယ်ခံရန် ဆန္ဒပြုထားသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ရက်တွင် အချိန်ပြည့် မပျက်မကွက် တက်ရောက်ရမည်။ ကော်မရှင်မှ လက်ခံနိုင်သည့် ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါက ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။
(ည) ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ မဲရေတွက်ရမည် ။
(ဋ) ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များအနက်မှ သတ်မှတ်သည့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပုဂ္ဂိုလ်များအား စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီအတွက် လိုအပ်သော ဦးရေရရှိရန် ဆက်လက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီး ကျန်ဦးရေသည် အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။

(က) နှုတ်ထွက်ခြင်း

(၁) မိမိ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်နှင့် အခြားတာဝန်များကို ပြီးပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသည့် အသင်းသားသည် အသင်းမှ နှုတ်ထွက်နိုင်သည်။
(၂) နှုတ်ထွက်စာကို ဥက္ကဌ ထံသို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့ရမည်။
(၃) နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ၏ အတည်ပြုချက်ရရှိသည့် နေ့ရက်မှ စတင်ပြီး အကျိုးသက်ရောက် စေရမည်။

(ခ) အသင်းသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း

အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များအား ဖောက်ဖျက်သော အသင်းသားအား အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် အသင်းသား အဖြစ်မှ ရပ်စဲနိုင်သည်
(၁) ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရူးသွပ်ခြင်း၊
(၂) အသင်းသား အရည်အချင်းတစ်ရပ်ရပ် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(၃) နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်သဖြင့် အသင်း၏ သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် (၃) လအတွင်း ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(၄) သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်း၊
(၅) သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(၆¬) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းက နာမည်ပျက်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံရခြင်း၊
(၇) အကျင့်စာရိတ္တ နှင့် သက်ဆိုင်သော ပြစ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးကို ထိပါးသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုဖြင့် တရားရုံးက ချမှတ်သော ပြစ်ဒဏ်ခံရခြင်း၊
(၈) အသင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် တစ်နည်းနည်းဖြင့် လှုံ့ဆော်ဝေါဒဖြန့် ရေးသား ပြောဆို ဆောင်ရွက်သူများကို အသင်းသား အဖြစ်မှ ရပ်စဲနိုင်သည်။
(၉) နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုဖြင့် တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်စီရင်သည်ကို ခံရခြင်း။
(၁၀) လူမွဲစာရင်း ထည့်သွင်းကြေငြာခံရခြင်း ။

(ဂ) ပြန်လည်လက်ခံခြင်း

မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မဆို အသင်းသားအဖြစ်မှ အသင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုပါက အခန်း (၃) အပိုဒ် (၆) ၏ အပိုဒ်ခွဲငယ် (ခ-၆) (ခ-၇) (ခ-၈) အချက်များမှလွဲပြီး ကျန်အချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက အသင်းဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးစသည့် ပေးဆောင်ရန်ကတိကဝတ်များ ပြီးပြည့်စုံမှသာ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ပြန်လည် လျှောက်ထားရမည်။

(ဃ) အယူခံခြင်း

အသင်းသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခံရသူသည် ကျေနပ်မှုမရှိပါက အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံစွာဖော်ပြလျက် အသင်းသို့ပြန်လည်တင်ပြအယူခံခွင့်ရှိသည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အတည် ဖြစ်သည်။

ဆန္ဒမဲပေးခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
(က) ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ရွေးချယ်တင်မြှောက်ဆန္ဒမဲပေးရာတွင် လုပ်ငန်းရှင် အသင်းသား (Executive Member) တစ်ဦး သည် မလာရောက်နိုင်ပါက အခြား လုပ်ငန်းရှင် အသင်းသားတစ်ဦးအား တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် မိမိကိုယ်စားမဲပေးရန် လွှဲအပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။လုပ်ငန်းရှင် အသင်းသား တစ်ဦးသည် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (၂) စောင်ထက်ပို၍ အသုံးပြုမဲပေးပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။
(ခ) ကြိုတင်မဲပေးခြင်း ၊ စာအားဖြင့်မဲပေးခြင်းများလည်း မရှိစေရ ၊
(ဂ) ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရွေးကောက်တင်မြှောက်ရာတွင် မဲပေးရာ၌ ဆန္ဒမဲအရေအတွက် တူညီနေခဲ့လျှင် လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ကို ဦးစားပေးရမည်။
(ဃ) အကယ်၍ မဲအရေအတွက် တူညီနေသော ကိုယ်စားလှယ် (၂)ဦးလုံးသည် အသစ်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ထို(၂)ဦးတည်းသာ ပြန်လည်မဲပေးခွဲဝေဆုံးဖြတ်ပြီး အနိုင်ရရှိသူသည် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် အဖြစ်ပါဝင်ခွင့် ရှိပြီးကျန်ရှိနေသော တစ်ဦးကို တန်းစီစောင့်ဆိုင်းစနစ်ဖြင့် အမည်စာရင်း တင်သွင်း ထားရှိရမည်။ မဲအနည်း အများအလိုက် အရန်ကိုယ်စားလှယ်များအား အမည်စာရင်းထားရှိရာတွင် အများဆုံး (၇)ဦးထားရှိရမည်။
(င) လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးသည့် နည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးလျှင် ရွေးကောက်ပွဲကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့က တာဝန်ယူကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
(စ) ရွေးကောက်ပွဲကြီးကြပ်မှု အဖွဲ့အားအသင်း၏ ရုံးအဖွဲ့မှူးနှင့် ရုံးအဖွဲ့က ရုံးလုပ်ငန်းဖြင့် အထောက်အကူ ပြုရမည်။
(ဆ) အမှုဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရာတွင် လျှို့ဝှက် ဆန္ဒမဲပေးရန် လျာထားသော အမည်စာရင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသင်းသားများ အချင်းချင်းလွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးပြောဆိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိစေရမည်။
(ဇ) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်တွင် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူများမှအပ မည်သူမျှ တက်ရောက်ပါဝင်ခွင့် မရှိစေရ ။

အခန်း (၇)

အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ သက်မှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာနှစ်အတိုင်း အသင်း၏ ဘဏ္ဍာနှစ်သည် နှစ်စဉ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှ နောက်နှစ် မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့ အထိ ဖြစ်သည်။

(က) နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ ရရှိသည့် အလှူငွေနှင့် ထောက်ပံ့ငွေများ၊ ချီးမြှင့်ငွေများ
(ခ) ရန်ပုံငွေ အသုံးပြု၍ စီမံဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်း နှင့် လုပ်ငန်းများမှ ရရှိသည့်ငွေများ
(ဂ) အသင်း၏ ရန်ပုံငွေ တိုးပွားစေရန်အတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည့် ဝင်ငွေများ အသင်းပိုင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ ရရှိလာသည့် အကျိုးအမြတ်ငွေများ
(ဃ) အသင်းချုပ်မှ ခွဲဝေသုံးစွဲသော ရန်ပုံငွေများ၊

(က) သက်မှတ်ထားသည့် အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးများ
(ခ) လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်မှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေများ
(ဂ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ ဝင်ငွေများ
(ဃ) အလှူငွေများ
(င) အခြားရငွေများ
(စ) အသင်းပိုင်ငွေများကို စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ က သတ်မှတ်သည့်ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်၍အပ်နှံထားပြီး ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရှိသုံးစွဲရမည်။
(ဆ) အသင်းသားများထံမှ အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးတို့ကို ကောက်ခံပြီး စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

(က) ငွေကျပ်- ၅၀၀၀၀၀ိ/- (ငွေကျပ် ငါးသိန်းတိတိ) အထိကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ဘဏ္ဍာရေးမှူးသည် တာဝန်ယူသုံးစွဲ ပေးချေရမည်။ယင်းပေးချေမှုများကိုပေးချေခြင်းမပြုမီ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီက အတည်ပြု ပေးရမည်။
(ခ) (၅၀၀၀၀၀)ကျပ် ( ကျပ်ငါးသိန်းတိတိ) မှ (၂၀၀၀၀၀၀)ကျပ် (ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်တိတိ) အထိကို ဥက္ကဌအဖွဲ့မှ တစ်ဦးနှင့် ၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူးမှ စုစုပေါင်း (၂)ဦးမှ ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းနှင့် အညီတာဝန်ယူသုံး စွဲ ပေးချေရမည်။ယင်းပေးချေမှုများကို ပေးချေခြင်းမပြုမီ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီက အတည်ပြုပေးရမည်။
(ဂ) (၂၀၀၀၀၀၀)ကျပ် (ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်) နှင့်အထက် ငွေပမာဏ ဖြစ်ပါက အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူ၍ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့် အညီ ဥက္ကဌအဖွဲ့မှ တစ်ဦးနှင့် ၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူးမှ တာဝန်ယူသုံးစွဲပေးချေရမည်။
(ဃ) ထုတ်ယူသုံးစွဲ ပေးချေမည့် ငွေကြေးမှန်သမျှသည် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ရုံးမှတ်စုဖြင့် တာဝန်ရှိသူများထံ အဆင့်ဆင့် တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။
(င) ယင်းသို့ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တာဝန်ယူသုံးစွဲပေးချေခဲ့သည့် ထုတ်ယူသုံးစွဲငွေများအား အနီးကပ်ဆုံး အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြရမည်။
(စ) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌသည် တစ်ကြိမ်စီအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့် ပမာဏထက် မပိုစေဘဲအသင်းလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ရေးအတွက် သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။ ယင်းပမာဏထက် ကျော်လွန်သုံးစွဲရန် ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ရှိပါက ကြိုတင်သုံးစွဲခွင့်ပြု၍ အနီးဆုံး အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ (သို့မဟုတ်) စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။

(က) ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ဘဏ္ဍာရေးမှူးသည် ဝင်ငွေများကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေး၍ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ သို့တင်ပြရမည်။
(ခ) အသင်း၏ ငွေကြေးများကို တက်နိုင်သမျှ အလေအလွင့်ဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးစွဲမှု အလျဉ်းမဖြစ်စေရန် စနစ်တကျ စိစစ်ရမည်။
(ဂ) ငွေကြေးသုံးစွဲသူသည် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု မှန်သမျှကို တာဝန်ယူ ၊ တာဝန်ခံ သုံးစွဲရမည်။
(ဃ) ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်များ နှင့် ညီညွတ်သည့် လုပ်ငန်းများ အတွက်သာ သုံးစွဲရမည်။

(က) အသင်းသည် ဘဏ္ဍာရေး ရ/သုံးငွေ စာရင်းရှင်းတမ်းနှင့် စာရင်းစစ်၏ အစီရင်ခံစာတို့ကို အောက်ပါ အတိုင်း စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
(၁) နှစ်စဉ် မတ်လ ၃၁ရက်ကို အသင်း၏ နှစ်စဉ်ငွေစာရင်း ပိတ်ရက်ဟု သတ်မှတ်ရမည်။
(၂) ဘဏ္ဍာရေးမှူးက ဘဏ္ဍာငွေ ရ/သုံးငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို ရေးဆွဲရမည်။
(၃) နှစ်စဉ် ဇွန်လထက် နောက်မကျဘဲ စာရင်းစစ်ကစစ်ဆေးပြီး အစီရင်ခံစာပြုစုရမည်။
(၄) နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတွင်ဖြစ်စေ၊ သင်းလုံးကျွတ် အထူးအစည်းအဝေးတွင် ဖြစ်စေ ငွေစာရင်ရှင်းတမ်းနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို တင်သွင်း၍ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
(၅) အသင်း၏ နှစ်ချုပ် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေ့မှ ၂၁ ရက် အတွင်း ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံသို့ မှတ်ပုံတင်ရန်ပေးပို့ရမည်။

(ခ) စာရင်းစစ်သည် အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးရန်ပုံငွေနှင့် ရ/သုံးငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ လုပ်ငန်း တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရမည်။
(၁) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရ/သုံးငွေစာရင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာရင်းစာအုပ်များကို စစ်ဆေးခြင်း၊
(၂) ရ/သုံးငွေစာရင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တာဝန်ရှိသူများအား စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း။
(၃) ဘဏ္ဍာရေးက ရေးဆွဲသော ဘဏ္ဍာငွေ ရ/သုံးငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို စစ်ဆေးခံပြီး စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ပြုစုရမည်။
(၄) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် များနှင့် အသင်း၏ငွေကြေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသည် စာရင်းစစ်က စာရင်းစစ်ဆေး ခြင်းကို ကူညီဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၈)

အစည်းအဝေးများ ကျင်းပခြင်း

အောက်ပါအစည်းအဝေးများကို ပုံမှန်အစည်းအဝေးများအဖြစ် ကြိုတင်ရက်သတ်မှတ်ပြီး ပုံစံဇယားရေးဆွဲ၍ မပျက် မကွက်ကျင်းပရမည်။
(က) နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေး ၊
(ခ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေး၊
(ဂ) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး ၊
(ဃ) လုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ခုချင်းစီ၏ အစည်းအဝေးများ ။

အသင်းအနေနှင့် လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းအောက်ပါ အစည်းအဝေးများကို အထူးအစည်းအဝေးများအဖြစ် အချိန်မရွေး သင့်လျော်သောအချိန်ကာလအတွင်း အကြောင်းကြားစာပေးပို့၍ ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည် –
(က) အသင်းသားစုံညီအထူးအစည်းအဝေး ၊
(ခ) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ၊

(ဂ) အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ၊

(က) အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးများ

(၁) အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးများကို နှစ်စဉ်နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး မတိုင်မီလိုအပ်ပါက သင်းလုံးကျွတ်အထူးအစည်းအဝေးအဖြစ်လည်းကောင်း ကျင်းပရမည်။
(၂) အသင်းတည်ထောင်ခွင့်ရသည့် နေ့မှစ၍ (၃)လ အတွင်း ပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပရမည်။
(၃) နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးများကို ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ကျင်းပရမည်။ နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကာလသည် (၁၅)လ ထက်မကျော် လွန်စေရ။

(ခ) အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ သည် နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ ၂၁ ရက်ကြိုတင်၍ အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်ရမည် –

(၁) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာ၊ ရက်စွဲ၊ အချိန်နှင့် အစီအစဉ်များကို အသင်းသားတစ်ဦးချင်းထံသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ရမည်။
(၂) အသင်း၏တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာနှင့် စာရင်းစစ်ကစစ်ဆေးပြီးသော စာရင်းရှင်းတမ်းကို အထက်အပိုဒ်ခွဲ (က) ပါစာများနှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့ရမည်။
(၃) လုပ်ငန်းရှင်အသင်းသားဦးရေ၏ နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း တက်ရောက်လျှင် နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအေဝေး သို့မဟုတ် သင်းလုံးကျွတ်အထူးအစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

(ဂ) အစည်းအဝေးတွင် အသင်းသားအရည်အချင်းပြည့်မီသော အသင်းသားဦးရေ အယောက် ၁၀၀ (သို့မဟုတ်) အသင်းသားဦးရေ၏ ၃၀% တက်ရောက်ပါက အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။
(ဃ) သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးများကို ကြိုတင်ကြေညာထားချက်နှင့်အညီ အစည်းအဝေးစတင်ရမည်။ အစည်းအဝေး စတင်ပြီးနောက် အချိန် (၁)နာရီကြာသည်အထိ တက်ရောက်မည့်ဦးရေ မပြည့်မီလျှင် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက် ရမည် –

(၁) အသင်းသားများ၏ ပန်ကြားချက်အရခေါ်ယူသော အစည်းအဝေးဖြစ်ပါက ထိုအစည်းအဝေးကို ဖျက်သိမ်းရမည်။
(၂) အသင်းသားများ၏ ပန်ကြားချက်အရခေါ်ယူသော အစည်းအဝေးမဟုတ်လျှင် သတ်မှတ်ထားသော နေရာ၊ အချိန်၊ အစီအစဉ်အရ (၁၅)ရက်မြောက်နေ့တွင် ထပ်မံကျင်းပရန် အကြောင်းကြားစာ ပေးရမည်။
(၃) အထက်အပိုဒ်ခွဲ (ခ)အရ အကြောင်းကြားထားပြီး ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကိုကျင်းပရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သောအသင်းသား မည်မျှပင်ရှိစေကာမူ အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

(င) နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးနှင့် သင်းလုံးကျွတ်အထူးအစည်းအဝေးများတွင် သဘာပတိ အဖြစ် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ဆောင်ရွက်ရမည် –

(၁) အသင်းဥက္ကဋ္ဌသည် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
(၂) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးဦးသည် ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးမတက်နိုင်လျှင် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။
(၃) ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများက အစည်းအဝေးမတက်နိုင်လျှင် ထိုကျင်းပဆဲ အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများက ရွေးချယ်သော ို စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် တစ်ဦးက သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(စ) သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးများတွင် ချမှတ်သည့် မည်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဆို တခြားနည်းဖြင့် ကြိုတင် သတ်မှတ်ချက် မရှိခဲ့လျှင် အောက်ပါအတိုင်း ဆန္ဒမဲရယူ၍ ဆုံးဖြတ်ရမည်-

(၁) လက်မြှောက်ပြသည့်စနစ် သို့မဟုတ် လက်ညှိုးထောင်သည့် စနစ်ကို ကျင့်သုံး၍ ဆန္ဒမဲများရာဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရမည်။
(၂) အထူးကိစ္စရပ်များ၌ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် များက သင့်လျော်မည်ဟု ယူဆလျှင် ဖြစ်စေ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သော သာမန် အသင်းသား ၃ပုံ၊ ၁ပုံက တောင်းဆိုလျှင် ဖြစ်စေ လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲ စနစ်ကို ကျင့်သုံးရမည်။
(၃) ဆန္ဒမဲ တူညီမှုဖြစ်ခဲ့လျှင် သဘာပတိသည် အဆုံးအဖြတ်ပေးရန် ဆန္ဒမဲတစ်မဲ ပို၍ ပေးနိုင်သည်။

(ဆ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသည် နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းမည့် နှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာကို အောက်ဖော်ပြပါ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများပေါ် အခြေပြု၍ ပြုစုရမည် –

(၁) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ မှတ်တမ်းများနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ
(၂) လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ

(ဇ) အတည်ပြုပြီးသော အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ရုံးဖွင့်ရက်၊ ရုံးချိန်အတွင်း အသင်းသားများ လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိရမည်။

(ဈ) နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတွင် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည် –

(၁) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို အတည်ပြုခြင်း ၊
(၂) နှစ်ပတ်လည်ရသုံးငွေစာရင်းနှင့် လက်ကျန်စာရင်းကို အတည်ပြုခြင်း ၊
(၃) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ၊
(၄) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဟောင်းများ တာဝန်မှနှုတ်ထွက်ပြီး ရွေးချယ်ခံကော်မတီအသစ်သို့ တာဝန်များကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း ၊
(၅) အသင်းသားစာရင်းစစ်ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ၊
(၆) ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းအပေါ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း ၊ ပြင်ဆင်အတည်ပြုခြင်း ၊
(၇) ဆုငွေချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေးအပ်ခြင်း (ရှိလျှင်)။

(ည) နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး သို့မဟုတ် သင်းလုံးကျွတ်အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်အခါ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်နေ့မှ (၁၄) ရက်အတွင်း ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံသို့ မှတ်ပုံတင်ရန်ပေးပို့ရမည်။

(က) အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များ (၃) ပုံ (၁)ပုံ တက်ရောက်လျှင် အလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။ ပထမအကြိမ် အရေအတွက်မပြည့်၍ အစည်းအဝေး ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသော် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသောရက်တွင် တက်ရောက်သော အရေအတွက်ဖြင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။
(ခ) အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီက ချမှတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း ၊ သင်းဖွ့ဲစည်းမျဉ်း များနှင့် ဆန့်ကျင်လျှင် ပျက်ပြယ်သည်။
(ဂ) အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း ၊ အစည်းအဝေး မပြီးဆုံးမီ ထွက်ခွာသွားလျှင်သော်လည်းကောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များအား သဘောတူ လက်ခံသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဃ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများကို နှစ်လလျှင် အနည်းဆုံး (၁) ကြိမ် လ၏ ပထမပတ် တွင် မပျက်မကွက်ကျင်းပရမည် ၊ ထူးခြားသော အကြောင်းကိစ္စရှိပါက အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ အများသဘောတူညီချက်ဖြင့် အစည်းအဝေးအား တစ်ပတ်အတွင်း ကျင်းပရန် ရွှေ့ဆိုင်းရမည်။ လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအဝေးများ ကျင်းပနိုင်သည်။
(င) ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ကဖြစ်စေ ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကဖြစ်စေ ၊ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ရာခိုင်နှုန်း (၄၀) ကဖြစ်စေ တောင်းဆိုလျှင် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အထူးအစည်းအဝေး ကို ကျင်းပရမည်။

(က) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင်များ ထက်ဝက်ကျော် (၅၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်) အစည်းအဝေးတက်ရောက်လျှင် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။
(ခ) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီက ချမှတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း များနှင့် ဆန့်ကျင်လျှင်ပျက်ပြယ်သည်။
(ဂ) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးများတွင် ဥက္ကဋ္ဌရှိလျှင် ဥက္ကဋ္ဌကလည်းကောင်း၊ မရှိလျှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦးဦးကလည်းကောင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများမရှိလျှင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် တစ်ဦးဦးက လည်းကောင်း သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဆန္ဒမဲများရာဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရမည်။
(င) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကို အနည်းဆုံးတစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပပေးရမည်။
(စ) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီက ကျင်းပရန်လိုအပ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ သာမန် အသင်း သားများ၏ အနည်းဆုံး (၁ဝ) ရာခိုင်နှုန်းက အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံစွာ စာဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆို သည့်အခါ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသည် သင်းလုံးကျွတ်အထူးအစည်းအဝေးကို ကျင်းပပေးရမည်။

(က) လုပ်ငန်းကော်မတီများသည် မိမိလုပ်ငန်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများကို ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကျင်းပရမည်။
(ခ) လုပ်ငန်းကော်မတီတိုင်း၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဒုဥက္ကဌ၊ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူးနှင့်၊ ရုံးအဖွဲ့ထံသို့ ပေးပို့ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။
(ဂ) လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့်ခွင့်ပြုချက် ရယူလိုသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသက်ဆိုင်ရာ ဒုဥက္ကဌ နှင့် တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူးတို့မှတဆင့် ပုံမှန်ကျင်းပသည့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။
(ဃ) လုပ်ငန်းကော်မတီက ချမှတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း ၊ သင်းဖွ့ဲစည်းမျဉ်းများနှင့် ဆန့်ကျင်လျှင် ပျက်ပြယ်သည်။

(က) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ပြုစုရန် တာဝန်ရှိသည်။
(ခ) အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို နောက်တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးမတိုင်မီ အနည်းဆုံး (၃) ရက် အလိုတွင် ကြိုတင်ဖြန့်ဝေရမည်။

အသင်းသားစုံညီအထူးအစည်းအဝေးကို အောက်ပါအတိုင်းကျင်းပရမည်။
(က) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီက ကျင်းပရန်လိုအပ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည့်အခါဖြစ်စေ၊ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် သုံးပုံနှစ်ပုံ (သို့မဟုတ်) စာရင်းစစ်က စာဖြင့်ရေး၍သော်လည်းကောင်း အနည်းဆုံး အသင်းသားဦးရေ ၃ ပုံ ၁ ပုံက ယင်းအထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူပေးပါရန် အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာ စာဖြင့် ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုသည့်အခါဖြစ်စေ ကျင်းပနိုင်သည်။
(ခ) အစည်းအဝေးဖိတ်စာကို အစည်းအဝေးဖိတ်ခေါ်ကျင်းပရခြင်းအကြောင်းနှင့် ယာယီအစီအစဉ်တို့နှင့်အတူ အသင်းသားများထံ ၁၀ ရက်ကြိုတင်၍ သင့်လျော်ရာနည်းလမ်းများဖြင့် ဖိတ်ကြားရမည်။
(ဂ) အစည်းအဝေးတွင် အသင်းသားအရည်အချင်းပြည့်မီသော အသင်းသားဦးရေ အယောက် ၁၀၀ (သို့မဟုတ်) အသင်းသားဦးရေ၏ ၃၀% တက်ရောက်ပါက အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။ အသင်းသားဦးရေကန့်သတ်သည့်အတိုင်း မပြည့်လျှင်လည်းကောင်း ၊ အခြားခိုင်လုံသော အကြောင်းရှိလျှင်လည်းကောင်း ၊ အစည်းအဝေးကို ရက်ရွှေ့ဆိုင်းရမည်။ အသင်းသားများက စာရေးသား တောင်းဆိုသောကြောင့် ဖိတ်ခေါ်ပေးရသော အစည်းအဝေးဖြစ်ပါက ယင်းအစည်းအဝေးကို ရက်မရွှေ့တော့ဘဲ တစ်ခါတည်း ဖျက်သိမ်းလိုက်ရမည်။
(ဃ) ဒုတိယအကြိမ် အသင်းသားစုံညီအထူးအစည်းအဝေးကို (၁၄)ရက်အတွင်း ပြန်လည်ခေါ်ယူရမည်။ ဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ယူသော အသင်းသားစုံညီအထူးအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသမျှသော အသင်း သားဦးရေဖြင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ပြီး လိုအပ်သောလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(င) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို စနစ်တကျရေးသားပြုစု၍ ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ၁၅ ရက်အတွင်း ပေးပို့ရမည်။

အစည်အဝေးတစ်ခုခုတွင် မဲခွဲ၍ မဲဆန္ဒပေးခွင့်ရှိသူများ၏ အများဆန္ဒကို ရယူဆုံးဖြတ်ရန် အခြေအနေဖြစ် ပေါ်လာသည့်အခါ အခြားနည်းသတ်မှတ်ချက်မရှိပါက အောက်ပါနည်းလမ်းတစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ ဆန္ဒမဲရယူနိုင်သည်။
(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သော မဲဆန္ဒရှင်များအား ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်ကို ကြေညာအသိပေး၍ သဘောတူ – မတူ (သို့မဟုတ်) ကန့်ကွတ်ရန်ရှိ – မရှိ ၊(၃)ကြိမ် မေးမြန်း၍ အသံဖြင့်ဆန္ဒယူသည့်စနစ် (သို့မဟုတ်) လက်ထောင်သည့် စနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီး ဆန္ဒမဲများရာဘက်ကို အနိုင်ပေးဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည်။
(ခ) အထူးကိစ္စရပ်အဖြစ်လိုအပ်လာပါက အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော မဲဆန္ဒပေးခွင့်ရှိသူများ၏ လျှို့ဝှက် ဆန္ဒမဲကို ရယူပြီး ဆန္ဒမဲများရာဘက်ကို အနိုင်ပေးဆုံးဖြတ်ပေးရမည်။
(ဂ) ဆန္ဒမဲအရေအတွက်ချင်း တူညီနေပါက သဘာပတိက တစ်ဘက်ဘက်သို့ ဆန္ဒမဲပေး၍ ဆုံးဖြတ်ပေးရမည်။
(ဃ) ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည် တစ်ကြိမ်အတွက် ဆန္ဒမဲတစ်မဲသာ ပေးခွင့်ရှိသည်။

အခန်း (၉)

သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း အစားထိုးပြင်ဆင်ခြင်း

အသင်း၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း နှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းကိုဖြစ်စေ ပါဝင်ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို ဖြစ်စေ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ နှုတ်ပယ်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲ အစားထိုးခြင်း စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်လာပါက အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် –

(က) အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးတစ်ခုခုတွင် တင်သွင်း၍ ဆန္ဒခံယူပြီး အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
(ခ) ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုသောအချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ယင်းအသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေး မကျင်းပမီ (၂၁)ရက် ကြိုတင်ပြီး အသင်းသားများထံ သင့်လျော်ရာနည်းဖြင့် အသိပေး အကြောင်းကြားရမည်။
(ဂ) အသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူ အသင်းသားဦးရေ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံက သဘောတူညီ ကြောင်း ဆန္ဒပြုလျှင် အသင်းချုပ်ထံ ဆက်လက်တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
(ဃ) အသင်းချုပ်မှ အတည်ပြုသော သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ပြင်ဆင်ချက်များကို ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ အသိပေး တင်ပြရမည်။

အခန်း (၁၀)

အသင်းဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း

အသင်းကို အောက်ပါအကြောင်း တစ်ရပ်ရပ်အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းနိုင်သည် –
(က) စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းရန် အသင်းသားအားလုံးက ဆန္ဒရှိခြင်း၊
(ခ) လူမွဲခံခြင်း အက်ဥပဒေအရ လူမွဲအဖြစ်တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခြင်း၊
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အသင်းဖျက်သိမ်းရန် အမိန့်ချမှတ်ခြင်း၊
(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအရ အသင်းဖျက်သိမ်းရန် တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခြင်း။
(င) မြန်မာနိုင်ငံစွန့်ဦးတီထွင် လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် ဖျက်သိမ်းခြင်း။

အသင်းကို ဖျက်သိမ်းသည့်အခါ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် –
(က) နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးသို့မဟုတ် သင်းလုံးကျွတ်အထူးအစည်းအဝေး မကျင်းပမီ (၂၁)ရက်ကြိုတင်၍ အသင်းသားတစ်ဦးချင်းထံသို့ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းမည့် အကြောင်းစာဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားရမည်။
(ခ) နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတွင်ဖြစ်စေ၊ သင်းလုံးကျွတ်အထူးအစည်းဝေးခေါ်ယူ၍ ဖြစ်စေ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သော သာမန်အသင်းသားများ၏ ၄ပုံ၊ ၃ပုံ ဆန္ဒမဲဖြင့် အသင်းကိုဖျက်သိမ်း နိုင်သည်။
(ဂ) အသင်းဖျက်သိမ်းသည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ အရ ဖျက်သိမ်းရမည်။

အသင်းချုပ်ဖျက်သိမ်းသောနေ့တွင် အသင်းသားဖြစ်သူနှင့် ထိုနှစ်မတိုင်မီ (၁) နှစ်အတွင်း အသင်းသား အဖြစ်မှ ရပ်စဲခဲ့သောသူ မည်သူမဆိုအသင်းသားဖြစ်စဉ်က အသင်းကတည်ရှိသော ကြွေးမြီနှင့် အသင်းကို ဖျက်သိမ်းရာတွင် ကုန်ကျသော စရိတ်ကြေးငွေအတွက် ဝေပုံကျအသီးသီးပေးလျော်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ယင်းသို့ အသင်းသားအချင်းချင်း ပေးလျော်ရန်တာဝန်ကို ဝေပုံချရာတွင် အသင်းသားတစ်ဦး၏ သာမာန်တာဝန်မှာ မိမိပေးဆောင်ရသော နှစ်စဉ်ကြေးထက်မပိုစေရ ။

အသင်းချုပ်ကို ဖျက်သိမ်း၍ ပေးလျော်ရန်ရှိသော ကြွေးမြီတာဝန်အားလုံးကို ရှင်းလင်းပြီးုသည့်နောက် အသင်းပိုင်ငွေနှင့် ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာ ကျန်ရှိသေးလျှင် ယင်းသို့ကျန်ရှိသော ပစ္စည်းကို အသင်းသားများအား ဝေငှပေးကမ်းလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုဘဲ အသင်းဖျက်သိမ်းသောအခါဖြစ်စေ ၊ မဖျက်သိမ်းမီ်ဖြစ်စေ ၊ အသင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ချင်း တူညီသောအခြားအသင်းအား လွှဲပြောင်းလှူဒါန်းရမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် ထိုကိစ္စမျိုး၌ စီရင်ခွင့်အာဏာရှိသော တရာရုံးအမိန့်အရ လွှဲပြောင်းလှူဒါန်းရမည်။

အခန်း (၁၁)

အထွေထွေ ပြဌာန်းချက်များ

(က) ဤသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများကို အတည်ပြုသည်။
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃ အရ အသင်းမှတ်ပုံတင်ရန် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်နေ့ရက်မှစ၍ ဤအသင်း၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများစတင်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေရမည်။

(က) လူမျိုး ၊ ဘာသာ ၊ သာသနာ ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု ၊ လိင် ၊ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက် (သို့မဟုတ်) လူနေမှုအဆင့်အတန်း ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့် အသင်းသားများအပေါ် ကန့်သတ်မှုမပြုရ ။
(ခ) အသင်းသားများအနေဖြင့်၊ မိမိ၏ အကျိုးစီးပွား သီးသန့်အတွက် အသင်း၏ ပုံရိပ်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) ပါတီနိုင်ငံရေး စင်မြင့်သဖွယ် အသုံးပြုခြင်းမပြုလုပ်ရ ။

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial